Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-4 Søknadsfrist

Bestemmelsen inneholder søknadsfrister ved formidling. Denne tilsvarer § 6-8 for inntaket.

Søknadsfrister

I første avsnitt er det fastsatt søknadsfrister for formidling. Disse må ses i sammenheng med fristene for inntak i § 6-8. Dette er to frister for søknader om formidling. Den 1. februar for praksisbrevkandidater og lærekandidater og 1. mars for lærlinger. Begge fristene er satt til kl. 23.59, det vil si innen utløpet av dagen. Disse fristene er nasjonale, og fylkeskommunene kan ikke fastsette andre frister enn disse.

Frist som forfaller på lørdag etc.

Det følger av andre avsnitt at dersom 1. februar eller 1. mars faller på en lørdag eller søndag så vil fristen være neste virkedag, se også merknad til § 6-8 tredje avsnitt.

Sent innkomne søknader

Tredje avsnitt regulerer behandlingen av søknader som kommer inn etter fristene i første og andre avsnitt. Her er det fastsatt at fylkeskommunen i den lokale forskriften om formidling skal regulere hvordan de behandler søknader som kommer inn etter søknadsfristen. Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet og ha felles retningslinjer for hvordan søknader som kommer inn for sent skal behandles. Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette en absolutt frist for når søknaden må være kommet inn for å bli tatt med i “årets” formidling. Denne fristen vil ikke gjelde for de som søker om inntak og formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten etter siste avsnittet. Det er videre presisert i fjerde avsnitt et forvaltningsrettslig prinsipp om at fylkeskommunen må sikre at det ved behandlingen av søknader som er kommet inn for sent, ikke skjer usaklig forskjellsbehandling.

Kunngjøring av søknadsfristen

Femte avsnitt fastsetter at fylkeskommunen må kunngjøre søknadsfristen for formidling senest fire uker før den utløper. Fylkeskommunen avgjør hvordan kunngjøringen skjer. Dette vil kunne ivaretas gjennom Vigo og vilbli.no og gjennom brosjyrer eller liknende til søkere om formidling.

Formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten

Siste avsnitt fastsetter at ved formidling i samarbeid med oppfølgingstjenesten så gjelder ikke fristene i bestemmelsen. Fylkeskommunen skal da så langt det er mulig formidle søkere som meldes til dem etter fristene. Dersom oppfølgingstjenesten var bundet av fristene ville det gjøre det vanskelig for tjenesten å oppfylle oppgavene sine, jf. opplæringsloven § 3-6 og forskrift til opplæringsloven kapittel 13. Se ellers tilsvarende regel for inntak i § 6-8 siste avsnitt.