Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-8 Unntak fra opplæringsordninga for lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med nedsatt funksjonsevne

Første avsnitt åpner for at fylkeskommunen kan samtykke til at det blir fastsatt unntak fra de vanlige kontraktsvilkårene for personer med begrenset arbeidsevne. For lærlinger er det likevel ikke tillatt å avtale unntak fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette krever et annet hjemmelsgrunnlag. For lærekandidater og praksisbrevkandidater vil dette være mulig, forutsatt at unntakene er i samsvar med reglene i opplæringsloven med forskrifter.

I andre avsnitt er det gitt informasjon om reglene om godskriving i §§ 11-8 til 11-15.