Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-9 Rett til vg3 i skole

Bestemmelsene regulerer søkere som ikke får tildelt læreplass på vg3, og at disse har rett til opplæring i skole i et programområde på vg3 som bygger på programområdet på vg2. Dette følger også av opplæringsloven § 3-3 femte avsnitt. Bestemmelsen gjelder også for elever i fag med særløp som tegner lærekontrakt etter vg1 og de lærefag som har fire års opplæring kombinert med ett års verdiskapning, der lærekontrakt tegnes etter vg3.

Når det nærmer seg skolestart bør fylkeskommunen ta kontakt med de som ikke har blitt formidlet og avklare om søkeren ønsker opplæring i skole dersom fylkeskommunen eller søkeren selv ikke kan skaffe læreplass. Det er fastsatt en absolutt frist for når denne kontakten må være gjort, 1. september. Dersom søkeren ikke er formidlet innen 1. september så skal fylkeskommunen tilby søkeren videregående opplæring i skole. Dette betyr ikke at fylkeskommunene har en plikt til å starte tilbud den 2. september. Det vil også her være mulig å starte med opplæring i skole for å tegne en lærekontrakt senere når en lærebedrift er plass. Det er her viktig at fylkeskommunen følger søkeren opp slik at søkeren ikke mister motivasjonen og faller fra fordi det tar for lang tid før fylkeskommunen oppfyller søkerens rett til videregående opplæring.