Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-34 Utregning av poeng

Bestemmelsen regulerer poengberegning ved inntak til vg2 og vg3. Prinsippene for utregning er i hovedsak de samme som ved inntak til vg1, se § 6-21.Ved utregning av poengsum etter § 6-34 skal alle standpunktkarakterene, eksamenskarakterene og halvårsvurdering med karakter i fagene på vg1 og eventuelt vg2, legges til grunn.

Det understrekes at det bare er i fag der det er fastsatt i læreplanen for faget at det skal settes en halvårsvurdering med karakter ved avslutningen av opplæringsåret at disse skal trekkes inn i poengberegningen. Dette vil i hovedsak være i fellesfag. For søkere til vg3 hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at standpunktkarakteren skal fastsettes etter vg3, som for eksempel norsk, vil det kun være halvårsvurderingene på vg2 i norsk som inngår i poengberegningen. Halvårsvurderingene med karakter som eleven fikk ved avslutningen av faget etter vg1 skal ikke inngå i poengberegningen ved inntak til vg3.  

I andre avsnitt bokstav a til f er poengberegningen regulert mer detaljert.

Bokstav a) Det følger av bokstav a at hver av tallkarakterene skal regnes med sine respektive tallverdier. Vi viser til merknad til § 6-21 bokstav a.

Bokstav b) Her reguleres poengberegningen for fag hvor det er fastsatt i læreplanen for faget at sluttvurderingsuttrykket er deltatt eller bestått. Dette tilsvarer merknad til § 6-21 bokstav c.

Bokstav c) Her reguleres poengutregningen for søkere som er fritatt fra opplæring etter §§ 1-11 eller 1-12 eller fra vurdering med karakter etter § 3-18 til 3-20. Dette tilsvarer merknad til § 6-21 andre avsnitt bokstav d.  

Bokstav d) Det er her poengberegningen er regulert for søkere som har fått “ikkje vurderingsgrunnlag” i et eller flere fag, eller «ikkje møtt» til eksamen. I fag hvor søkeren har fått IV og eller “ikkje møtt” til eksamen skal det legges til en nullverdi. Dette tilsvarer merknad til § 6-21 bokstav e.   

Søkere som har fått IV i et eller flere fag oppfyller ikke vilkårene for å tas inn til neste trinn, jf. § 6-28. Fylkeskommune må vurdere på individuelt grunnlag om søkeren oppfyller vilkårene for inntak etter § 6-37. Dersom søkeren oppfyller vilkårene skal poengsummen beregnes.

Bokstav e) Her reguleres poengberegningen der søkeren har avlagt eksamen i et fag som privatist. Fylkeskommunen skal ved poengberegning legge til grunn den beste karakteren.  

Bokstav f) Her reguleres poengberegningen for søkere som har gjort omvalg eller liknende. Ved poengutregningen skal de beste karakterene legges til grunn. Videre vil det også være slik at de karakterene som legges til grunn må være relevante for inntak til det aktuelle programområdet på vg2 eller vg3. Ved inntak til programområder til vg2 innen yrkesfaglige utdanningsprogram vil det bare være karakterer fra det samme utdanningsprogrammet eller karakterer fra utdanningsprogram det er kryssløp mellom som kan legges til grunn, dersom søkeren har flere fag fra Vg1 sammenliknet med minimumskravet i fag- og timefordelingen.