Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-3 Bruk av retten til videregående opplæring

Bestemmelsen regulerer både bruk av retten til videregående opplæring for deltidselever og hvor store deler av ett år en elev kan bruke før han eller hun har brukt opp retten til ett opplæringsår.  

Mindre enn 1/3 av timetallet  

I første avsnitt er det fastsatt at søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter § 3-1 ikke bruker av retten dersom det samlede timetallet hans eller hennes utgjør mindre enn 1/3 av timetallet som er fastsatt for et utdanningsprogram eller programområde. Når det skal avgjøres hvor mange timer deltidseleven mottar, er det inntaksvedtaket som er avgjørende. For eksempel vil en deltidselev som tar fag som utgjør mindre enn 10 timer i uka, og går på et utdanningsprogram som skal ha 30 timer per uke, ikke bruke av retten sin.

Måneder av ett år 

I andre avsnitt står det at hvis fylkeskommunen er i tvil om en søker har brukt opp retten til videregående opplæring etter å ha tatt imot en plass og slutter i løpet av skoleåret, så må dette vurderes skjønnsmessig og konkret etter søknad. Fylkeskommunen kan som en veiledende frist legge til grunn av den som har vært elev ved en skole per 1. november trolig har brukt opp ett år av retten sin det aktuelle opplæringsåret. Den som har sluttet før 1. november vil ikke ha brukt av retten sin.