Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6A-6 Formidling av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

Bestemmelsen regulerer rettigheter og plikter ved formidling.

Søkerens rett

Første avsnitt omtaler ungdom og voksnes adgang til å søke læreplass i et lærefag i henhold til lærefagets plassering i tilbudsstrukturen. For de fleste lærefagene vil dette være etter vg2. I særløpsfag søkes det om læreplass etter vg1. I lærefag med vg3 i skole søkes det om læreplass etter vg3 i skole er avsluttet. For de som får vg3 i skole, se § 6A-9.

Fylkeskommunens ansvar

Andre avsnitt omtaler fylkeskommunens plikt til å formidle personer med ungdomsrett til lærebedrifter i eget eller et annet fylke som fylkeskommunen har inngått avtale om læreplass med. Med formidling menes her å legge til rette for kontakt mellom elev og lærebedrift. Alle elever som søker skal formidles til lærebedrifter det er inngått avtale med. Det er opp til bedriften å avgjøre hvem de vil inngå lærekontrakt eller opplæringskontrakt med.

Bedriften

Tredje avsnitt åpner for at bedriften kan stille krav til lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten begrunnet i virksomhetens behov, for eksempel språkkompetanse for en reiselivsbedrift. Kravene som stilles til elevene skal ikke være diskriminerende for eksempel når det gjelder kjønn, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning eller liknende.

Krav til lærekontrakt eller opplæringskontrakt

Fjerde avsnitt slår fast at det skal tegnes lærekontrakt eller opplæringskontrakt mellom eleven/lærlingen/praksisbrevkandidat/lærekandidaten og bedriften. Opplæringsloven § 4-1 sier det må skrives lærekontrakt for å være lærling og opplæringskontrakt for å være praksisbrevkandidat eller lærekandidat. Det er dermed krav om underskrevet lærekontrakt eller opplæringskontrakt før opplæringen i bedrift kan begynne. Lærekontrakten og opplæringskontrakten må være godkjent av fylkeskommunen, jf. opplæringsloven § 4-5. Prøvetid er kun tillatt for lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje avsnittet.