Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-21 Utregning av poeng

Bestemmelsen regulerer hvordan poengene skal regnes ut ved inntak basert på elevens karakterer I første avsnitt er det presisert at ved utregningen av poengsum så skal alle standpunktkarakterene og eksamenskarakterene i fagene til søkeren regnes med. Standpunktkarakterer i orden og i oppførsel skal ikke regnes med. Disse gis etter en annen skala og skal ikke konverteres. I andre avsnitt bokstav a til e er poengberegningen regulert mer detaljert:

Bokstav a) Hver tallkarakter fra grunnskolen skal telle med sin respektive verdi. Det betyr at dersom eleven har fått 5 i standpunktkarakter i matematikk, så teller denne som 5 poeng i utregningen. Alle søkerens tallkarakterer skal legges sammen og multipliseres med 10 og deles på antall fag. Utregningen skal være med to desimaler. Siste desimal skal avrundes etter vanlige avrundingsregler. I bokstav b til e er det gitt mer detaljerte regler om beregningen.

Bokstav b) Her er poengberegningen for valgfag regulert. Sluttvurderingsordningen i valgfag er ulik sluttvurderingsordningen i alle andre fag. Det er fastsatt i forskrift til opplæringsloven § 1-14 at elevene skal ha opplæring i valgfag hvert år. Eleven kan ha det samme valgfaget over flere år eller velge ulike valgfag. Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Det følger av bokstav b at dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter. Ved utregningen av elevens poengsum er det denne gjennomsnittskarakteren som legges til. Gjennomsnittskarakteren skal være med to desimaler.

For elever som bruker tiden til valgfag på alle trinn til å ta fag fra videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-15 siste avsnitt, så skal valgfag ikke regnes med i beregningen av elevens poengsum. Det skal da føres en vitnemålsmerknad om dette. For elever som bruker for eksempel tiden til valgfag på 10. årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, men har standpunktkarakterer i valgfag på 8. og 9. trinn, så er det standpunktkarakteren(e) på disse trinnene som beregnes i valgfag etter bokstav b.

Bokstav c) Det er her fastsatt at der det i læreplanen for faget er bestemt at vurderingsuttrykket i sluttvurderingen er «bestått» eller «deltatt», skal dette faget ikke skal inngå i beregningen av elevens poengsum. Eksempel på dette er faget utdanningsvalg. Det er også fastsatt at dersom det i læreplanen for faget ikke er angitt vurderingsuttrykk, så skal faget ikke telle med i poengberegningen. Dette vil gjelde for elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Bokstav d) Her er poengutregningen for elever som har et enkeltvedtak om fritak fra opplæring etter §§ 1-11 eller 1-12 eller et enkeltvedtak med fritak fra vurdering med karakter etter §§ 3-17 til 3-21 regulert. Dersom eleven har et enkeltvedtak med fritak, skal karakteren i det faget eller den delen av faget (for eksempel skriftlig sidemål) som eleven er fritatt fra, ikke inngå i poengberegningen. Det blir da færre fag/karakterer som inngår i poengutregningen. I tilfeller hvor elevene har fått innvilget fritak fra vurdering med karakter i mange fag enten med hjemmel i § 3-17 eller § 3-18, så kan det være at eleven må tas inn til videregående opplæring på individuelt grunnlag, jf. §§ 6-22, 6-23 og 6-26. Også i slike tilfeller skal fylkeskommunen sikre at elevens rett til ett av tre valgte utdanningsprogram etter opplæringsloven § 3-1 oppfylles.

Bokstav e) Det er her poengutregningen er regulert for tilfellene hvor elevene har fått “ikkje vurderingsgrunnlag” i ett eller flere fag som standpunktvurdering eller “ikkje møtt” til eksamen. I disse tilfellene skal det legges til en nullverdi i poengutregningen for den aktuelle sluttvurderingen. Konsekvensen av dette er at elevens poengsum blir lavere. Dersom eleven ikke har sluttvurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, så vil hun eller han tas inn etter en individuell vurdering, jf. § 6-26.

Dersom det er elever som mangler sluttvurdering i mer enn halvparten i fagene på grunn av en kombinasjon mellom bokstav d og e, så skal søkeren tas inn på individuelt grunnlag. Fylkeskommunen må da avgjøre om søkeren skal tas inn etter § 6-22 eller etter § 6-26. Her vil det være aktuelt å se om det er flest fritak eller flest «ikkje vurderingsgrunnlag».

Poengberegning for vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne

Tredje avsnitt regulerer poengutregningen for søkere med vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne etter forskrift til opplæringsloven § 4-29. Søkere som har grunnskoleopplæring for voksne skal som hovedregel poengberegnes på samme måten som elever i den ordinære grunnskoleopplæringen. Det følger av § 4-21 tredje avsnitt at bestemmelsens første avsnitt og andre avsnitt bokstav a også gjelder for voksne. Dette betyr at alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer som den voksne skal ha for å få vitnemål, jf. forskrift til opplæringsloven § 4-29, skal være med i utregningen. Tallkarakteren skal som i den ordinære grunnskoleopplæringen regnes med som sine respektive tallverdier.

Sluttvurderingen som den voksne er fritatt fra, skal ikke regnes med i poengutregningen. Dette gjelder både der den voksne er fritatt fra opplæringen etter §§ 1-11 eller 1-12 og der den voksne er fritatt fra vurdering med karakter etter §§ 4-12 og 4-13 . Dette tilsvarer poengutregningen for elever etter andre avsnitt bokstav d, men dette er særskilt regulert fordi det er andre hjemmelsgrunnlag for fritak for voksne.

For voksne gjelder ikke bokstav b og c i andre avsnitt i og med at voksne ikke har valgfag eller fag med vurderingsuttrykkene i bokstav c. Bokstav e vil heller ikke gjelde fordi voksne må ha sluttvurdering med minst karakteren 1 i de aktuelle fagene for å få vitnemål. Kommunen skal ikke skrive ut vitnemål til voksne med “ikkje vurderingsgrunnlag” eller “ikkje møtt” til eksamen.

For voksne i grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A er det fastsatt at realkompetansevurdering er en sluttvurdering på linje med standpunktkarakterer, jf. § 4 11. De fagene som den voksne har fått godkjent skal ikke være en del av poengutregningen. Dette faget skal beregnes på samme måten som ved fritak fra opplæringen eller fritak fra vurdering med karakter. Dersom det er slik at den voksne har fått godkjent mer enn halvparten av fagene som er fastsatt i § 4-29 gjennom en realkompetansevurdering, så skal den voksne tas inn etter en individuell vurdering, jf. § 6-26. Dette kan blant annet gjelde for søkere som ikke kan dokumentere at de har allmenn grunnopplæring fra utlandet i minst ni år, men som det etter en realkompetansevurdering viser seg å ha realkompetanse tilsvarende grunnskoleopplæring for voksne, jf. § 6-13 første avsnitt bokstav c.