Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-10 Klage på vedtak om inntak

Bestemmelsen regulerer eksplisitt at en avgjørelse om inntak til videregående opplæring etter kapittelet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er også presisert at klagereglene i opplæringsloven § 15-2 og forvaltningsloven kapittel VI gjelder.

Hvem som er klageinstans og hvilke deler av inntaksvedtaket som klageinstansen kan prøve, er nærmere regulert i opplæringsloven § 15-2.

Klagen på inntaksvedtaket skal oppfylle kravene til en klage i forvaltningsloven. Det innebærer at den skal være fremsatt innen klagefristen i forvaltningsloven § 29, det vil si tre uker. Kravene til klagene følger videre av § 32. Klagen skal sendes til den instans som har truffet inntaksvedtaket, det vil si fylkeskommunen.

For klage på fortrinnsrett er det ulike klageinstanser. Fylkesmannen er klageinstans for klager knyttet til fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram etter § 6-15. Retten er her knyttet til utdanningsprogram og at det er dette søkeren har et særlig behov for. For klage på fortrinnsrett etter andre bestemmelser i dette kapitlet er det fylkeskommunal klageadgang.