Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-29 Rekkefølge ved inntak til vg2 og vg3

Bestemmelsen regulerer inntaksrekkefølgen for de søkerne som oppfyller vilkårene i § 6-28.

Opplæringstilbudet

I første avsnitt er det presisert hvilket opplæringstilbud søkeren har rett til å bli tatt inn til på vg2 og vg3. Dette følger av opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.

Inntaksrekkefølgen

Andre avsnitt regulerer rekkefølgen inntaket skal gjennomføres i. Søkere med fortrinnsrett etter § 6-30 skal tas inn først, deretter søkere med fortrinnsrett etter § 6-31 og så søkere med fortrinnsrett etter § 6-32. Etter at søkere med fortrinnsrett er tatt inn, skal fylkeskommunen gjennomføre det ordinære inntaket etter poeng. I det ordinære inntaket må fylkeskommunen også ta inn søkere som oppfyller vilkårene for individuell behandling, jf. §§ 6-35 til 6-38. Fylkeskommunen må sikre at også søkerne som blir tatt inn etter en individuell vurdering får oppfylt retten sin og blir tatt inn til henholdsvis et programområde til vg2 som bygger på utdanningsprogrammet hun eller han ble tatt inn til vg1 til, og til et programområde på vg3 som bygger på programområdet på vg2. Fylkeskommunen avgjør selv hvordan dette håndteres. Etter at søkere etter bokstav a til c er tatt inn, så tar fylkeskommune inn de som søker om å bli deltidselever, jf. § 6-39.

Inntak av voksne

Tredje avsnitt regulerer inntak av voksne. Voksne som er tatt inn til et tilbud etter opplæringsloven § 3-1, har rett til å fullføre denne opplæringen dersom de ønsker det. Ved inntak skal disse voksne tas inn etter ungdom med rett, men før ungdom uten rett.

Det er også her presisert at voksne med rett til videregående opplæring som hovedregel skal tas inn til et tilbud særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven § 4A-3 og forskrift til opplæringsloven §§ 6-45 flg.

Søkere uten rett

Det følger av fjerde avsnitt at søkere uten rett etter opplæringsloven §§ 3-1 og 4A-3 skal tas inn etter søkere med rett.