Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-28 Vilkår for inntak til vg2 og vg3

Bestemmelsen regulerer vilkår for inntak til vg2 og vg3.

Krav om bestått

I første avsnitt er det fastsatt at vilkåret for inntak til neste nivå er at søkeren har bestått alle fagene som det fremgår av fag- og timefordelingen at eleven skal ha. Det betyr at fagene på vg1 må være bestått for å være kvalifisert til inntak til vg2, og at fagene på vg1 og vg2 må være bestått for inntak til vg3. Kravet om bestått omfatter også de fagene hvor det bare gis halvårsvurdering med karakter på det aktuelle trinnet.

Individuell behandling

I andre avsnitt er det fastsatt et unntak fra hovedregelen i første avsnitt. Søkere som ikke oppfyller vilkåret for inntak etter første avsnitt kan tas inn til vg2 eller vg3 dersom de oppfyller vilkårene i §§ 6-35 til 6-38.

Reform 94

Det følger av tredje avsnitt at de samme vilkårene gjelder for søkere med dokumentasjon fra bestått relevant grunnkurs eller videregående kurs I fra Reform 94 eller tidligere. Også for disse søkerne er det et vilkår for inntak til neste nivå i Kunnskapsløftet at alle fag enten i grunnkurset eller videregående kurs I er bestått. Hvis dette ikke er tilfellet må det vurderes om søkeren skal tas inn på individuelt grunnlag, jf. andre avsnitt.