Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med § 6-17. Den gir en tilsvarende fortrinnsrett til vg2 og vg3, som § 6-17 gir til vg1.

Vilkårene for fortrinn

I første avsnitt er det regulert hvem som kan få innvilget fortrinnsrett etter denne bestemmelsen. Det er tre vilkår som må være oppfylt. Søkeren må ha rett til spesialundervisning og ha sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne. Videre må søkeren på grunn av den nedsatte funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt.

Innhold i retten

I andre avsnitt er det presisert at søkeren har samme rett som andre søkere når det gjelder inntak til programområde. Dette følger av opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt. Det er videre presisert at det er fylkeskommunen som vurderer konkret om det foreligger tungtveiende grunner for å ta søkeren inn til en bestemt skole.

Det er presisert at bestemmelsen gjelder både for de som fikk innvilget fortrinnsrett til vg1 (eller vg2) og for søkere som ikke tidligere er tatt inn etter denne bestemmelsen. Søkeren har rett til å fortsette på samme skole dersom hun eller han er tatt inn etter § 6-17 til vg1, eller er tatt inn etter denne bestemmelsen til vg2. Dette gjelder ikke for søkere som ikke tidligere er tatt inn på bakgrunn av fortrinnsrett etter § 6-17 (ev. § 6-30).

Vi viser for øvrig til merknaden til § 6-17.