Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-31. Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 og som ønsker opplæring med tolk på en ordinær videregående skole

Bestemmelsen regulerer inntak til ordinære videregående skoler til vg2 og vg3 for søkere som har rett til tegnspråkopplæring etter opplæringsloven § 3-9 og som søker om opplæring med tolk i en ordinær videregående skole.

Vilkår for fortrinn

I første avsnitt står det at søkeren ha rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven § 3-9 for å kunne tas inn etter denne bestemmelsen. For mer om rett etter § 3-9, se merknad til § 6-18. Dette vil være søkere som ved inntak har søkt om inntak til en ordinær videregående skole med tolk eller søkere som til vg1 eller vg2 søkte om inntak til en knutepunktskole, men som nå ønsker opplæring i en ordinær videregående skole med tolk. Unntaksvis vil det også kunne komme søkere som nå har rett etter § 3-9, men som enten ikke har hatt rett eller ikke har ønsket å bruke retten tidligere. Det må ligge en sakkyndig vurdering til grunn for søknaden, men for søkere som ble tatt inn etter tilsvarende fortrinnsrett til vg1, jf. § 6-18, vil den samme sakkyndige vurderingen kunne legges til grunn.

Kvalifisert for opprykk

I andre avsnitt er det presisert at også søkere etter denne bestemmelsen må oppfylle de samme kravene som andre elever for å bli tatt inn til neste trinn. Det vil si at søkeren enten må ha bestått alle fagene i samsvar med § 6-28 eller at fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at det er forsvarlig ut fra søkeren sine faglige forutsetninger å flytte han eller henne til neste nivå, jf. § 6-37. Vi viser derfor til merknadene til disse bestemmelsene.

For søkere som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn bør det vurderes om søkeren bør tas inn som deltidselev eller om hun eller han kan ha rett til utvidet tid på vg1 eller vg2, jf. opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt.

Programområde

I tredje avsnitt er det presisert at søkerne har rett til å bli tatt inn til et programområde på vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til vg1, og til et programområde til vg3 som bygger videre på programområdet til vg2. Dette er tilsvarende som for andre søkere jf. opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.