Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

Vilkår  

I første avsnitt er det regulert at søkere som har enkeltvedtak om utvidet tid etter § 3-1 femte avsnitt har fortrinnsrett ved inntak til vg2 eller vg3. For mer om vilkåret om enkeltvedtak om utvidet tid, se merknad til § 6-19. Det er de samme kravene her.

Kvalifisert til opprykk

I andre avsnitt er det presisert at også søkere etter denne bestemmelsen må oppfylle de samme kravene som andre elever for å bli tatt inn til neste trinn. Det vil si at søkeren enten må ha bestått alle fagene i samsvar med § 6-28 eller at fylkeskommunen etter en helhetlig vurdering konkluderer med at det er forsvarlig ut fra søkeren sine faglige forutsetninger å flytte han eller henne til neste nivå, jf. § 6-37. Vi viser derfor til merknadene til disse bestemmelsene.

For de søkerne som ikke oppfyller vilkåret for å begynne på neste trinn må det vurderes om søkeren kan ha rett til flere år på vg1, ev. på vg2. Disse søkerne vil ofte ha behov for å fortsette på den samme skolen og dette bør så langt det er mulig oppfylles, dersom søkeren ønsker dette.  

Det er videre presisert at søkere med vedtak om utvidet tid som trenger flere år på samme trinn også har fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.

Programområde 

I tredje avsnitt er det presisert at søkerne har rett til å bli tatt inn til et programområde på vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til vg1, og til et programområde til vg3 som bygger videre på programområdet til vg2. Dette er tilsvarende som for andre søkere jf. opplæringsloven § 3-1 sjette avsnitt.