Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-11 Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogrammer

Bestemmelsen regulerer hvilke utdanningsprogram og ordninger som fylkeskommunene i inntaket kan vekte på en annen måte enn etter poengsummen.

Ferdighetsprøver og dokumentasjon

I første avsnitt er det fastsatt at fylkeskommunene kan vedta at inntil 50 prosent av plassene ved inntak til vg1 på utdanningsprogram for musikk, dans og drama og utdanningsprogram for idrettsfag skal fordeles på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheter eller inntaksprøve i tillegg til poengsum. Bestemmelsen er uttømmende når det gjelder utdanningsprogram.

Denne ordningen kan bare brukes ved inntak til vg1, ikke til vg2 eller vg3. Fylkeskommunen må regulere ev. bruk av ferdighetsprøver og dokumentasjon av ferdighet i den lokale forskriften om inntak. Dette er viktig for forutsigbarheten og søkernes rettssikkerhet. Dersom det ikke er fastsatt i den lokale forskriften at fylkeskommunen legger vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver i tillegg til poengsummen, så kan dette ikke legges vekt på. Fylkeskommunen må i den lokale forskriften også fastsette om alle skoler som tilbyr for eksempel idrettsfag, legger vekt på dokumentasjon eller ferdighetsprøver, eller om det bare er noen. De må også fastsette hva som vektlegges og hvordan. Skal det være inntaksprøve og hvordan skal rammene for inntaksprøvene være, herunder antall tilleggspoeng som søkerne får basert på prestasjon. Dersom det legges vekt på dokumentasjon må det presiseres hvem som kan skrive ut slik dokumentasjon og hva dokumentasjonen skal inneholde. Det må også sies noe om hvordan dokumentasjonen vurderes.  

Praksisbrev og TAF/YSK

I tredje avsnitt er det bestemt at fylkeskommunen ved inntak til yrkesfaglige utdanningsprogram hvor søkeren har meldt sin interesse til et utdanningsløp som leder frem til både yrkes- og studiekompetanse, kan velge å ta i bruk intervju. Dette gjelder også for inntak til utdanningsløp som leder frem til praksisbrevprøve, jf. andre avsnitt. Fylkeskommunen avgjør selv hvor stor vekt som legges på intervjuet og poengsummen, og om alle plassene de har fordeles etter intervju og poengsum eller bare noen. Fylkeskommunen må regulere ev. bruk av intervju, inkludert vektleggingen av intervjuet, i den lokale forskriften om inntak. Se for øvrig omtale av ferdighetsprøve og dokumentasjon over.

Disse søkerne må i likhet med andre søkere tas inn til ett av de 15 utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen først. Deretter må det inngås en avtale om annen organisering av opplæringen etter forskrift til opplæringsloven § 6A-6.