Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Bestemmelsen åpner for at søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne og som har enkeltvedtak om spesialundervisning gis fortrinnsrett til en særskilt tilrettelagt skole ved inntak til vg1.

Vilkårene for fortrinn

For å få innvilget fortrinnsrett etter denne bestemmelsen må søkeren for det første ha et enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. For det andre må søkeren ha sterkt nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, jf. første avsnitt. Det er presisert at det må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak til en skole som er særskilt tilrettelagt. Den særskilte tilretteleggingen kan bestå i fysisk tilrettelegging og tilgang på hjelpemidler, særskilt kompetanse i undervisningspersonalet, ekstra lærertetthet osv.

Det er presisert at det må foreligge dokumentasjon som underbygger det særlige behovet til søkeren. Denne dokumentasjonen kan være søkerens enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering eller utredninger fra helsesektoren, Statped el. Den kommunale PP-tjenesten kan også skrive en egen vurdering av søkerens behov, men det er ikke krav til dette.

Innholdet i fortrinnet

Dersom fylkeskommunen kommer til at vilkårene etter første avsnitt er oppfylt skal fylkeskommunen vurdere søknaden på individuelt grunnlag før det ordinære inntaket gjennomføres, jf. andre avsnitt. Bestemmelsen åpner for at fylkeskommunen kan ta søkeren inn til en særskilt tilrettelagt skole selv om søkeren ikke ville kommet inn på denne skolen på grunnlag av poengsummen sin. Fylkeskommunen vurderer konkret om det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for dette.

Det er presisert at søkeren fortsatt har rett til ett av sine tre valgte utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn de tre valgte. Samtidig har søkeren ikke rett til inntak til sitt førstevalg. Fylkeskommunen fastsetter i den lokale forskriften hvordan søkere med fortrinn etter denne bestemmelsen tas inn.

Avgrensning mot fortrinn til særskilt utdanningsprogram

I tredje avsnitt er det eksplisitt regulert at dersom søkeren har særlig behov for fortrinn til ett særskilt utdanningsprogram, så skal hun eller han ikke tas inn etter § 6-17. Søkeren oppfyller da ikke vilkårene etter denne bestemmelsen, men skal utredes og eventuelt tas inn etter §§ 6-15 og 6-16.

Melde fra om elever

I fjerde avsnitt er det fastsatt en særskilt saksbehandlingsregel for kommunen for å sikre at fylkeskommunen får tilstrekkelig tid til å vurdere hvilke skoler som kan ta imot søkere etter § 6-17. Kommunen skal hvert år innen 1. oktober melde fra til fylkeskommunen om elever med sterkt nedsatt funksjonsevne som fullfører grunnskolen neste vår. Kommunen må innhente samtykke fra foreldene og /eller eleven før de melder fra til fylkeskommunen.