Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-43 Inntaksrekkefølge til knutepunktskoler

Bestemmelsen regulerer inntaksrekkefølgen til knutepunktskoler.

Første avsnitt inneholder rekkefølgen for rangering. Her følger det at søkere fra fylket skal rangeres før søkere fra andre fylker. Søkere med rett rangeres før søkere uten rett i begge tilfeller.

Det følger av andre avsnitt at innenfor hver av gruppene skal søkerne rangeres etter reglene som gjelder ved inntak til ordinær videregående opplæring etter §§ 6-13 flg. Med unntak av bestemmelsene om fortrinnsrett vil de øvrige reglene gjelde, blant annet rangering etter poeng og individuell behandling av søkere som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene. Denne bestemmelsen vil også gjelde for inntak til vg2 og vg3 for eventuelle ledige plasser. Søkere som er tatt inn til vg1 ved en knutepunktskole vil normalt ha rett til å fullføre opplæringen ved knutepunktskolen, dette er også regulert eksplisitt i fjerde avsnitt.

I tredje avsnitt er det fastsatt at knutepunktskolene også må reservere plasser til søkere som ikke har vurdering med karakter. Disse skal tas inn etter en individuell behandling, som i ordinære videregående skoler. Her er det også fastsatt at når det skal vurderes om søkerne skal tas inn til en knutepunktskole så skal både den sakkyndige vurderingen og søkerens prioritering tillegges vekt.