Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag

Bestemmelsen regulerer inntak på individuelt grunnlag til vg2 og vg3 for søkere som ikke har bestått i alle fag.

Fylkeskommunen kan i den lokale forskriften fastsette hvordan skjønnsutøvelsen skal gjøres. Dette gjelder også for inntak til påbygg til generell studiekompetanse.  

Vilkår  

I første avsnitt er det fastsatt at søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til vg2 eller vg3 etter § 6-28 første avsnitt likevel kan tas inn til neste nivå. Vilkåret for dette er at fylkeskommunen gjør en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse og mener at inntak til neste trinn er forsvarlig. Det er presisert at fylkeskommunen må vurdere om det er dokumentert at søkeren har den kompetansen i det eller de fagene som hun eller han ikke har bestått, og som er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn. Her må det derfor ses på hvorfor søkeren ikke har bestått faget og om hun eller han likevel antas å ha de faglige forutsetningene som er nødvendige for å følge opplæringen i faget med mulighet for å få karakteren 2 eller bedre i standpunktskarakter. I vurderingen bør det også ses på om faget som søkeren ikke har bestått er et fellesfag hvor den ikke beståtte karakteren er en halvårsvurdering eller om det er en standpunktkarakter i et programfag eller et fellesfag. Dersom det er en halvårsvurdering i et fellesfag, skal det mindre til for at søkeren flyttes opp enn dersom det er en standpunktkarakter i et programfag eller fellesfag.  

Fylkeskommunen må sikre at søkere som tas inn til neste trinn ikke får et etterslep med for mange fag de ikke har bestått. Dess flere fag som ikke er bestått, dess vanskeligere vil det bli for søkeren å oppfylle kravene for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-39 og § 3-41. Fylkeskommunen kan delegere til rektorene å foreta vurderingen av om det er forsvarlig å ta inn en elev til neste nivå.

Deltidselev  

I andre avsnitt står det at søkere som fylkeskommunen konkluderer med at ikke har de faglige forutsetningene for inntak til vg2 eller vg3 som fulltidselev, kan tas inn som deltidselev i de fagene der hun eller han har fått karakteren 2 eller bedre. Søkeren tas da inn etter § 6-39. Fylkeskommunen kan også ta inn søkeren som deltidselev i de fagene hun eller han ikke har bestått, se merknad til § 6-27.