Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

§ 6-39 Deltidselever til vg2 eller vg3

Bestemmelsen regulerer inntak av deltidselever til vg2 og vg3. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med §§ 6-5 og 6-27 som også regulerer deltidselever. I § 6-5 fjerde avsnitt er det fastsatt at deltidselever tas inn etter fulltidselever. Dette gjelder også til vg2 og vg3.  

I første avsnitt er det regulert at fylkeskommunene i særskilte tilfeller kan ta inn søkere som ikke oppfyller vilkårene for å bli tatt inn som fulltidselev, som deltidselev. Fylkeskommunen må vurdere dette konkret i hvert tilfelle. Utover dette er det fylkeskommunen som fastsetter hvordan inntaket av deltidselever gjennomføres. Dette må være fastsatt i den lokale forskriften om inntak.  

En søker som har fått opplæring i et fag tidligere og har bestått faget, skal ikke tas inn som deltidselev i dette faget (for å forbedre karakteren). Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-14 siste avsnitt.

Eksempler

I andre avsnitt er det listet opp eksempler på noen typiske deltidselever til vg2 og vg3. Dette er ingen uttømmende liste. Felles for bokstav a, b og c er at dette er søkere som fortsatt har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Bokstav a er de som ikke har bestått i flere fag på vg1 og/eller vg2 og som det ikke vil være forsvarlig å flytte opp til neste trinn fordi hun eller han trolig ikke har de nødvendige faglige forutsetningene. Bokstav b er de som mangler fag for å ha full fagkrets innen et utdanningsprogram på vg1 eller et programområde på vg2/vg3. Dette kan for eksempel være en som har tatt vg2 på deltid og så vil ta resten av vg2. Bokstav c er de som har rett til videregående opplæring og som mangler fag for å få generell studiekompetanse eller for å få yrkeskompetanse, dette kan være elever som har tatt et år i utlandet. Det kan også være søkere som har fullført videregående opplæring i et annet land, jf. opplæringsloven § 3-1 første avsnitt andre setning.

Fylkeskommunen kan også ta inn søkere som ikke har rett til videregående opplæring som deltidselev, med unntak av tilfellene hvor søkeren allerede har bestått faget.