Siste nytt

 • Funn fra tilsyn på opplæringsområdet i 2021

  Statsforvalterne gjennomfører tilsyn med kommunen og fylkeskommunen som skoleeier. Når de oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger de opp kommunen. Statsforvalterens tilsyn skal bidra til å sikre at barn, unge, voksne og lærlinger får et godt og likeverdig opplæringstilbud.

  Sist endret: 23.05.2022

 • Digital SFO-konferanse 30. august 2022

  Velkommen til digital konferanse om rammeplan for SFO. Husk å melde deg på! 

  Sist endret: 23.05.2022

 • Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020

  Denne rapporten handler om de private barnehagenes lønnsomhet og uttak av verdier fra sektoren. Den viser blant annet at selv om innføring av bemanningsnormen gjør at utgifter til lønn øker også for de store konsernene, har de fortsatt klart lavere lønnsutgifter enn mindre aktører.

  Sist endret: 23.05.2022

 • Kapitalstrukturer i private barnehager 2020

  Rapporten ser på hvordan de private barnehageforetakene finansierer drift og eiendeler. Den viser blant annet at de fleste private barnehager får stadig mer solid økonomi.

  Sist endret: 23.05.2022

 • Elever som velger utradisjonelt trives

  Lærlinger som har tatt utradisjonelle valg, er jevnt over godt fornøyde med valget de har tatt. Det er innholdet i selve faget, og ikke kjønn eller det at de har valgt et smalt fag, som gjør at elever og lærlinger oppfatter at de har valgt riktig fag.   

  Sist endret: 20.05.2022

 • Mange lærlingar vart permitterte som følgje av koronasituasjonen

  Då Noreg stengde ned på grunn av koronapandemien våren 2020 vart mange lærlingar permitterte frå læreplassen sin. Ved den siste innsamlinga i februar 2022 var det berre eit fåtal permitteringar grunna pandemien.

  Sist endret: 13.05.2022

 • Halvårsvurdering

  Alle elever og lærlinger har rett til å få halvårsvurdering. Vurderingen skal sikre at elevene og læringene får informasjon om hva de mestrer etter kompetansemålene i læreplanen og gi veiledning om hvordan de kan utvikle kompetansen videre.

  Sist endret: 11.05.2022

 • Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

  Denne veilederen skal hjelpe eiere av privat barnehager til å forstå og følge kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Veilederen omhandler reglene som står i barnehageloven kapittel V (barnehageloven §§ 21-23) og økonomiforskrift til barnehageloven.

  Vi vil oppdatere denne veilederen jevnlig slik at den er i tråd med gjeldende praksis. Vi markerer eventuelle endringer, slik at disse er lett synlige.

  Hvis du har spørsmål om veilederen,  send en e-post til post@udir.no.

  Sist endret: 09.05.2022

 • Samisk i barnehagen

  Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

  Sist endret: 06.05.2022

 • Fritak for opplæring i fag

  Alle elevar skal i utgangspunktet ha opplæring i samsvar med læreplanverket. I nokre tilfelle kan det vere behov for å gi elevar opplæring som avvik frå læreplanar for fag. Dette må vere grunngitt i eleven sitt behov, og krev samtykke frå foreldra og eleven. Heilt unntaksvis kan det også vere behov for å gi fritak for fag.

  Sist endret: 06.05.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!