• Stabilt karakternivå med færre halvårskarakterar i norsk

  Kva skjer med norskopplæringa dersom elevane berre får éin eller to halvårskarakterar i faget? Til saman 184 vidaregåande skolar og 25 ungdomsskolar har undersøkt dette, og sluttrapporten viser at karakternivået held seg stabilt.

  Sist endret: 28.06.2018

 • Eksamenskarakterer våren 2018 (foreløpige tall)

  På grunnskolen har gjennomsnittskarakteren i matematikk gått opp. I videregående øker gjennomsnittskarakteren i praktisk matematikk  og i kjemi 2. For de fleste andre fag er det små endringer. 

  Sist endret: 27.06.2018

 • Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen

  Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. Fristen for å søke tilskudd har gått ut.

  Sist endret: 26.06.2018

 • Evaluering av 0-24 programmet

  Første delrapport gir en vurdering av programmets måloppnåelse så langt. I tillegg gis det vurderinger av pågående prosesser og forslag til forbedrings- og læringspunkter i programmet.

  Sist endret: 25.06.2018

 • Sensorhonorar ved sentralt gitt skriftlig eksamen

  Her finner du grunnlag for beregning av honorar for sensur, klagebehandling og verv som oppmann og formøteleder for sensur. Timesats er beregnet ut fra lønn til stillingskode 0966 Lektor. Timesatsen justeres normalt per 1. mai hvert år.

  Sist endret: 19.06.2018

 • Tilsyn med frittstående skoler i 2017

  I tilsyn undersøker vi om skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Oppdager vi forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger vi opp med den aktuelle skolen.

  Sist endret: 19.06.2018

 • Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an?

  Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm og en skjerping av pedagognormen. Bemanningsnormen stiller krav om minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Skjerpet pedagognorm innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og pedagognorm innen 1. august 2018. 

  Sist endret: 18.06.2018

 • Kvalitetskriterier for læremidler

  Sist endret: 15.06.2018

 • Evaluering av realfagsstrategien - status før strategistart

  Få skoleledere tilbyr egne spesialiserte tilbud for høyt presterende elever i matematikk, og få barnehageansatte benytter seg av videreutdanningstilbud i realfag. Dette er noe av statusen før implementering av realfagsstrategien «Tett på realfag».

  Sist endret: 15.06.2018

 • Læreplangrupper

  Her finner du en oversikt over læreplangruppene for fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

  Sist endret: 08.06.2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!