Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Midlene skal gå til personalressurser eller kompetanseutvikling. Resultatet av årets tildeling er klar, se oversikt nederst på siden. 

Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: Informasjon om søknadsfrist for 2023 kommer senere i år
Egenfinansiering: minimum 30 %
Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2022: 15. januar 2024 

Formålet med tilskuddet

Midlene skal bidra til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering.

Videre skal tilskuddet bidra til at skolebibliotekene

 • er en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
 • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
 • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
 • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
 • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
 • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Elever leser mer når skolebiblioteket får ekstramidler

En evaluering fra Oxford Research viser at denne tilskuddsordningen fungerer etter hensikten: Elever får bedre tilgang til skolebiblioteket, og de leser mer enn før. 

Prioriteringer 2022

 • Prosjekter som legger vekt på skolebibliotek som en arena for læring og utforskning på det digitale feltet.
 • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen.

Kriterier som må oppfylles

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene. Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr og bøker.

Biblioteket må oppfylle minstekrav knyttet til kvalitet og tilgjengelighet. Kravet er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

 • «Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.»

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha

 • en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • en samling av bøker/ressurser som omfatter både fag- og skjønnlitteratur
 • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr
 • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant

Søknaden må inneholde

 • prosjektbeskrivelse som viser hvordan prosjektet
  • skal bidra til å utvikle skolebibliotek i kommunen
  • skal legge til rette for lesestimulering
  • kan oppfylle målene for tilskuddsordningen
 • kobling til de prioriterte områdene i kunngjøringen
 • plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • svar på hvordan brukermedvirkning vil bli ivaretatt
 • svar på spørsmål knyttet til minstekrav om kvalitet og tilgjengelighet

Vedlegg til søknaden:

 • kommunens plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • budsjett for prosjektet, inkludert minimum 30 % egenfinansiering

Hvordan vurderer vi søknaden?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning.

Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett. Rammen for tilskuddet i 2022 var 17 millioner kroner.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kravene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no  

 

Kommuner som fikk tilskudd i 2022
Skoleeier Tildeling
Alta kommune  1 500 000
Bjerkreim kommune 210 000
Bømlo kommune  637 000
Drammen kommune  1 622 000
Enebakk kommune  420 000
Grimstad kommune  800 000
Haugesund kommune  1 450 000
Hjartdal kommune  564 240
Hole kommune  204 000
Karmøy kommune  800 000
Klepp kommune  800 000
Larvik kommune  300 000
Levanger kommune  492 570
Luster kommune  190 750
Marker kommune 900 000
Moss kommune  763 000
Nordre Follo kommune  1 050 000
Nordre Land kommune  247 000
 Oslo kommune   650 000
 Ringsaker kommune   497 500
 Skiptvet kommune   712 500
 Steigen kommune  500 000 
 Stord kommune   570 000
 Vennesla kommune   750 000
 Vågan kommune   70 000
 Våler kommune   420 000
 Sum   17 120 560
Kommuner som fikk tilskudd i 2021
SkoleeierTildeling
Askøy kommune 346 800
Flesberg kommune 108 288
Haugesund kommune 900 000
Herøy kommune 700 000
Inderøy kommune 900 000
Indre Østfold kommune 1 360 000
Kongsvinger kommune 840 000
Lillestrøm kommune 150 238
Lyngdal kommune 175 000
Malvik kommune 800 000
Modum kommune 850 000
Nissedal kommune 210 000
Nærøysund kommune 496 200
Porsgrunn kommune 550 000
Skaun kommune 500 000
Sola kommune 800 000
Søndre Land kommune 588 000
Tvedestrand kommune 750 000
Vefsn kommune 500 000
Vågan kommune 70 000
Øygarden kommune 1 200 000
Høylandet kommune, Røyrvik kommune og Tydal kommune (samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune) 1 200 000
Sum 13 994 526
Kommuner som fikk tilskudd i 2020
KommuneTittelTildeling
Asker kommune Skolebiblioteket - samlingspunkt og
generator for lærelyst, leselyst og lesekondis
700 000
Bjerkreim kommune Utvikling av eit framtidsretta skulebibliotek,
med fokus på leseferdighet og informasjonsteknologi
215 000
Bærum kommune

Skolebibliotektjenesten i fremtidens
bærumsskole

700 000
Fjaler kommune Skulebiblioteket som ressurssenter for
leseglede, læring og trivsel
550 000
Flesberg kommune Tid og rom for lesing 200 000
Gjerstad kommune Skolebiblioteket i fokus 420 000
Harstad kommune Skolebiblioteket som integrert læringsarena 550 000
Hitra kommune Rett bok til rett elev - fase 2 620 000
Inderøy kommune Best i lag på biblioteket 900 000
Karmøy kommune Lyst til å lese 500 000
Kragerø kommune En kraft for lesing og læring for alle
elever i tråd med Læreplanverket
220 000
Lebesby kommune Skolebiblioteket en arena for leseglede og
pedagogisk ressurs
130 000
Lindesnes kommune Bedre sammen om leseglede og skolebibliotek! 1 300 000
Malvik kommune Skolebiblioteket – skolens hjerte og hjerne 900 000
Namsos kommune #spreleseglede 2 900 000
Nesna kommune

Skolebibliotek og leseglede på Nesna

129 000
Nord-Aurdal kommune #lesejubel 240 000
Oslo kommune Kvalitetsutvikling av skolebibliotekene
i Oslo - et mer likeverdig skolebibliotek
til osloskolens elever
950 000
Overhalla kommune Skolebiblioteket som en del av helhetstenkning. 480 000
Porsgrunn kommune Sammen om leselyst i Porsgrunnskolen 550 000
Risør kommune Videreutdanning og skolebibliotekambassadører 320 000
Samnanger kommune Saman om lese- og informasjonskompetente elevar 530 000

Skaun kommune

Skolebiblioteket som motoren i innføringen
av fagfornyelsen  
530 000

Steinkjer kommune

Skolebibliotek i Steinkjer - med røtter
til å vokse, vinger til å fly
800 000

Tvedestrand kommune

Skolebibliotek 2023 - med leseglede
midt i hverdagen
760 000
Kommuner som fikk tilskudd i 2019
KommuneProsjektnavnTildeling

Alta

Skolebiblioteket – en kraft for forbedring av læring og undervisning.

 

180 100

Arendal

Kultur for læring – kultur for lesing.

 

600 000

Bømlo

Skulebibliotekkoordinator for barnetrinnet

 

605 000

Enebakk

Leselyst og kritisk tenkning: Skolebiblioteket som ressurs i alle fag

 

420 000

Farsund

Skolebibliotekets rolle som inkluderende læringsarena

 

343 000

Flesberg

Tid og rom for lesing

 

216 684

Gratangen

Vi ror i lag – skole- og bibliotekprosjekt med mål om å bli dysleksivennlig skole

 

50 000

Grimstad

Implementeringsarbeid av leseplan for Grimstadskolen, språkstimulering og leselyst

 

630 000

Hammerfest

Prosjekt leseglede

 

1 625 000

Hol

Samarbeid for et bedre skolebibliotek

 

494 000

Hurdal

Verdifull bibliotektid

 

500 000

Hægebostad

Aktiv innsats for språk i alle fag!

 

90 000

Leka

Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen

 

100 000

Luster

Skolebibliotek og leselyst – utvikling og forankring

 

380 000

Namsos

#Spreleseglede

 

535 000

Norddal

Leseglede på skulebiblioteket

 

110 000

Nord-Odal

Skolebiblioteket – et sted for glede, nysgjerrighet og undring

 

446 323

Osterøy

Mobil skolebibliotekar

 

595 000

Overhalla

Skolebiblioteket som en del av helhetstenkning

 

535 000

Skaun

Skolebiblioteket som motoren i innføringa av fagfornyelsen

 

585 000

Skedsmo

Helhetlig satsing på skolebibliotek i nye Lillestrøm kommune

 

1 310 798

Spydeberg

Rett bok til rett barn – å skape leseglede

 

214 900

Stord

#leseglede

 

787 500

Sund

Lese- og læreglede

 

700 000

Valle

Leselyst for alle

 

517 000

Vanylven

Prosjekt lesehjarte

 

106 400

Verdal

Framtidens skolebibliotek – skolebibliotekene i ny skolestruktur og nye bygg

1 000 000

TOTAL

 

13 542 705

Kommuner som fikk tilskudd i 2018
SøkerBeskrivelseTildeling

Austrheim kommune

Eitt bibliotek – biblioteket
for leseglede, kunnskap og trivsel! 
150 000
Berg kommune Skolebiblioteket og lesestimulering
– stasjonsarbeid, tidlig innsats og
innovative løsninger. 
295 000
Fitjar kommune #fitjarles  494 500
Førde kommune Skulebibliotek for leselyst!  1 000 000
Gjerstad kommune 3 – 1, skolebiblioteket i fokus 350 000
Harstad kommune /
Hársttáid Suohkan
Skolebiblioteket som læringsarena
og ressurssenter  
600 000
Hitra kommune Rett bok til rett elev 680 000
Hå kommune Kompetanseheving og utvikling av årlig lesesprosjekt  120 000
Kristiansand kommune Inkluderende lesing i Kristiansand 479 440
Lindesnes kommune Leseglede på timeplanen 728 000
Rindal kommune Økt samarbeid skole – bibliotek =
Økt leselyst, leseforståelse og leseglede 
90 000
Ringsaker kommune Lesestimulering i Ringsakerskolen  1 200 000
Skedsmo kommune Rett bok til rett barn  120 000
Sømna kommune Leseglede i Sømnaskolen  182 000
Sør-Fron kommune Leselyst for alle barn  435 000
Sørreisa kommune Kompetanseheving - lesestimulering   
Tromsø kommune Skolebibliotek - et integrert senter
for lesing og læring i alle fag 
700 000
Trondheim kommune Lesetråder  2 134 000
Trøgstad kommune Skolebiblioteket gir leseglede  257 000
Tønsberg kommune Tønsbergmodellen  1 000 000
Verdal kommune Nettverk for styrking av skolebibliotekets
rolle i å fremme leseglede og skape gode lesere 
730 000
Hamarøy kommune Skolebibliotekutvikling i Hamarøy kommune  70 000
Lørenskog kommune Lesing, fagfornyelse og skolebibliotek  600 000
Nes kommune, Akershus Skolebibliotekar  550 000
Sande kommune Lesekroken – grunnleggande, praktisk
og lærerikt  
106 400
Sør-Odal kommune Oppbygging og utvikling av Glommasvingen skolebibliotek  750 000
Øygarden kommune Styrke og dele kompetansen til
skulebibliotekaren innan kultur og litteraturformidling til barn 
14 700

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!