Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Midlene skal gå til personalressurser eller kompetanseutvikling. Resultatet av årets tildeling er klar, se oversikt nederst på siden. 

Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: Informasjon om søknadsfrist for 2023 kommer senere i år
Egenfinansiering: minimum 30 %
Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2022: 15. januar 2024

Formålet med tilskuddet

Midlene skal bidra til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering.

Videre skal tilskuddet bidra til at skolebibliotekene

 • er en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
 • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
 • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
 • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
 • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
 • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Prioriteringer 2022

 • Prosjekter som legger vekt på skolebibliotek som en arena for læring og utforskning på det digitale feltet.
 • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen.

Kriterier som må oppfylles

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene. Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr og bøker.

Biblioteket må oppfylle minstekrav knyttet til kvalitet og tilgjengelighet. Kravet er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

 • «Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.»

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha

 • en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • en samling av bøker/ressurser som omfatter både fag- og skjønnlitteratur
 • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr
 • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant

Søknaden må inneholde

 • prosjektbeskrivelse som viser hvordan prosjektet
  • skal bidra til å utvikle skolebibliotek i kommunen
  • skal legge til rette for lesestimulering
  • kan oppfylle målene for tilskuddsordningen
 • kobling til de prioriterte områdene i kunngjøringen
 • plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • svar på hvordan brukermedvirkning vil bli ivaretatt
 • svar på spørsmål knyttet til minstekrav om kvalitet og tilgjengelighet

Vedlegg til søknaden:

 • kommunens plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • budsjett for prosjektet, inkludert minimum 30 % egenfinansiering

Hvordan vurderer vi søknaden?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning.

Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett. Rammen for tilskuddet i 2022 var 17 millioner kroner.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kravene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no