Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen. 

Formålet er å skape en inkluderende arena for leseglede for alle elever og i alle fag. Innsatser i levekårsutsatte områder vil bli prioritert.

Resultat av årets søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen for tilskudd til skolebibliotek med utgangspunkt i opprinnelig budsjettramme for 2024 er ferdigstilt. Årets søkere vil snart få svar fra Utdanningsdirektoratet om utfallet av søknadsbehandlingen.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslått en økning i tilskuddsrammen på 20 mill. kroner. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget, vil flere kommuner få tilskudd.

Nedenfor finner dere oversikt over hvilke kommuner som har fått innvilget tilskudd i 2024 innen opprinnelig budsjettramme.

Formålet med tilskuddet

Midlene skal styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen og bidra til at skolebibliotekene

  • sprer leseglede til alle elevgrupper og i alle fag
  • øker lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket
  • brukes systematisk i opplæringen som en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov

Prioriteringer 2024

Tiltak i levekårsutsatte områder blir prioritert.

Kriterier

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene.

Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr og bøker, med mindre det gjelder tiltak i levekårsutsatte områder hvor utstyr/bøker er en forutsetning for å kunne gjennomføre prosjektet. I så fall kan dette bare utgjøre en mindre del av søkte prosjektmidler.

For å søke om tilskudd må dere i tillegg ha

  • en kommunal plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen (se eksempler hos skolebibliotek.no
  • en egenfinansiering på minst 30 %
  • en samling av aktuelle og relevante bøker/utstyr/ressurser, og et budsjett og en plan for å sikre fornyelse og vedlikehold av samlingen
  • en plan for videreføring etter endt prosjektperiode

Hvordan vurderer vi søknaden?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning.

Rammen for tilskuddet i 2024 er 30 millioner kroner.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kriteriene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen vil være ferdig i begynnelsen av juni 2024.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no

Prosjekter som stimulerer leseferdigheter og leselyst