Søk om tilskudd til skolebibliotek

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen var 3. april.  

Formålet med tilskuddsordningen

Bidra til å utvikle skolebibliotek og at skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering styrkes.

Kommuner som fikk tilskudd i 2020
KommuneTittelTildeling
Asker kommune Skolebiblioteket - samlingspunkt og
generator for lærelyst, leselyst og lesekondis
700 000
Bjerkreim kommune Utvikling av eit framtidsretta skulebibliotek,
med fokus på leseferdighet og informasjonsteknologi
215 000
Bærum kommune

Skolebibliotektjenesten i fremtidens
bærumsskole

700 000
Fjaler kommune Skulebiblioteket som ressurssenter for
leseglede, læring og trivsel
550 000
Flesberg kommune Tid og rom for lesing 200 000
Gjerstad kommune Skolebiblioteket i fokus 420 000
Harstad kommune Skolebiblioteket som integrert læringsarena 550 000
Hitra kommune Rett bok til rett elev - fase 2 620 000
Inderøy kommune Best i lag på biblioteket 900 000
Karmøy kommune Lyst til å lese 500 000
Kragerø kommune En kraft for lesing og læring for alle
elever i tråd med Læreplanverket
220 000
Lebesby kommune Skolebiblioteket en arena for leseglede og
pedagogisk ressurs
130 000
Lindesnes kommune Bedre sammen om leseglede og skolebibliotek! 1 300 000
Malvik kommune Skolebiblioteket – skolens hjerte og hjerne 900 000
Namsos kommune #spreleseglede 2 900 000
Nesna kommune

Skolebibliotek og leseglede på Nesna

129 000
Nord-Aurdal kommune #lesejubel 240 000
Oslo kommune Kvalitetsutvikling av skolebibliotekene
i Oslo - et mer likeverdig skolebibliotek
til osloskolens elever
950 000
Overhalla kommune Skolebiblioteket som en del av helhetstenkning. 480 000
Porsgrunn kommune Sammen om leselyst i Porgsgrunnskolen 550 000
Risør kommune Videreutdanning og skolebibliotekambassadører 320 000
Samnanger kommune Saman om lese- og informasjonskompetente elevar 530 000

Skaun kommune

Skolebiblioteket som motoren i innføringen
av fagfornyelsen  
530 000

Steinkjer kommune

Skolebibliotek i Steinkjer - med røtter
til å vokse, vinger til å fly
800 000

Tvedestrand kommune

Skolebibliotek 2023 - med leseglede
midt i hverdagen
760 000
Kommuner som fikk tilskudd i 2019
KommuneProsjektnavnTildeling

Alta

Skolebiblioteket – en kraft for forbedring av læring og undervisning.

 

180 100

Arendal

Kultur for læring – kultur for lesing.

 

600 000

Bømlo

Skulebibliotekkoordinator for barnetrinnet

 

605 000

Enebakk

Leselyst og kritisk tenkning: Skolebiblioteket som ressurs i alle fag

 

420 000

Farsund

Skolebibliotekets rolle som inkluderende læringsarena

 

343 000

Flesberg

Tid og rom for lesing

 

216 684

Gratangen

Vi ror i lag – skole- og bibliotekprosjekt med mål om å bli dysleksivennlig skole

 

50 000

Grimstad

Implementeringsarbeid av leseplan for Grimstadskolen, språkstimulering og leselyst

 

630 000

Hammerfest

Prosjekt leseglede

 

1 625 000

Hol

Samarbeid for et bedre skolebibliotek

 

494 000

Hurdal

Verdifull bibliotektid

 

500 000

Hægebostad

Aktiv innsats for språk i alle fag!

 

90 000

Leka

Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen

 

100 000

Luster

Skolebibliotek og leslyst – utvikling og forankring

 

380 000

Namsos

#Spreleseglede

 

535 000

Norddal

Leseglede på skulebiblioteket

 

110 000

Nord-Odal

Skolebiblioteket – et sted for glede, nysgjerrighet og undring

 

446 323

Osterøy

Mobil skolebibliotekar

 

595 000

Overhalla

Skolebiblioteket som en del av helhetstenkning

 

535 000

Skaun

Skolebiblioteket som motoren i innføringa av fagfornyelsen

 

585 000

Skedsmo

Helhetlig satsing på skolebibliotek i nye Lillestrøm kommune

 

1 310 798

Spydeberg

Rett bok til rett barn – å skape leseglede

 

214 900

Stord

#leseglede

 

787 500

Sund

Lese- og læreglede

 

700 000

Valle

Leselyst for alle

 

517 000

Vanylven

Prosjekt lesehjarte

 

106 400

Verdal

Framtidens skolebibliotek – skolebibliotekene i ny skolestruktur og nye bygg

1 000 000

TOTAL

 

13 542 705

Kommuner som fikk tilskudd i 2020
SøkerBeskrivelseTildeling

Austrheim kommune

Eitt bibliotek – biblioteket
for leseglede, kunnskap og trivsel! 
150 000
Berg kommune Skolebiblioteket og lesestimulering
– stasjonsarbeid, tidlig innsats og
innovative løsninger. 
295 000
Fitjar kommune #fitjarles  494 500
Førde kommune Skulebibliotek for leselyst!  1 000 000
Gjerstad kommune 3 – 1, skolebiblioteket i fokus 350 000
Harstad kommune /
Hársttáid Suohkan
Skolebiblioteket som læringsarena
og ressurssenter  
600 000
Hitra kommune Rett bok til rett elev 680 000
Hå kommune Kompetanseheving og utvikling av årlig lesesprosjekt  120 000
Kristiansand kommune Inkluderende lesing i Kristiansand 479 440
Lindesnes kommune Leseglede på timeplanen 728 000
Rindal kommune Økt samarbeid skole – bibliotek =
Økt leselyst, leseforståelse og leseglede 
90 000
Ringsaker kommune Lesestimulering i Ringsakerskolen  1 200 000
Skedsmo kommune Rett bok til rett barn  120 000
Sømna kommune Leseglede i Sømnaskolen  182 000
Sør-Fron kommune Leselyst for alle barn  435 000
Sørreisa kommune Kompetanseheving - lesestimulering   
Tromsø kommune Skolebibliotek - et integrert senter
for lesing og læring i alle fag 
700 000
Trondheim kommune Lesetråder  2 134 000
Trøgstad kommune Skolebiblioteket gir leseglede  257 000
Tønsberg kommune Tønsbergmodellen  1 000 000
Verdal kommune Nettverk for styrking av skolebibliotekets
rolle i å fremme leseglede og skape gode lesere 
730 000
Hamarøy kommune Skolebibliotekutvikling i Hamarøy kommune  70 000
Lørenskog kommune Lesing, fagfornyelse og skolebibliotek  600 000
Nes kommune, Akershus Skolebibliotekar  550 000
Sande kommune Lesekroken – grunnleggande, praktisk
og lærerikt  
106 400
Sør-Odal kommune Oppbygging og utvikling av Glommasvingen skolebibliotek  750 000
Øygarden kommune Styrke og dele kompetansen til
skulebibliotekaren innan kultur og litteraturformidling til barn 
14 700

Målene med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

 • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
 • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
 • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
 • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
 • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
 • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Prosjektene må tilfredsstille følgende kriterier:

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene

 • Oppfylte minstekrav knyttet til kvalitet og tilgjengelighet (se under)
 • Kommunal medfinansiering må være på minst 30 prosent av totalsummen for prosjektet
 • Må ha en plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • Må ivareta brukermedvirkning

Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr / bøker. Tilskuddsmottakerne forplikter seg til å dele erfaringene med prosjektene.  

Minstekrav for kvalitet og tilgjengelighet

Minstekrav til skolebibliotekene er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha

 • en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • en samling av bøker / ressurser som omfatter både fag- og skjønnlitteratur
 • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr
 • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant

Søknaden må inneholde

 • Prosjektbeskrivelse som viser hvordan prosjektet
  • skal bidra til å utvikle skolebibliotek i kommunen
  • skal legge til rette for lesestimulering
  • kan oppfylle målene for tilskuddsordningen
 • gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen (skal legges ved søknaden)
 • svar på spørsmål knyttet til minstekrav om kvalitet og tilgjengelighet  
 • kobling til de prioriterte områdene i kunngjøringen
 • plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • budsjett for prosjektet, inkludert egenfinansiering på minst 30 prosent

Det skal komme tydelig fram hvilken effekt dere forventer tiltaket eller aktiviteten vil ha.

Hvordan vurderer vi søknaden?

Prioriteringer 2020

 • Skolebibliotek på barnetrinnet
 • Prosjektere som er nyskapende på det digitale feltet   
 • Skolebiblioteket i innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
 • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning. Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kravene ovenfor, kan bli avslått.

Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Dere vil få svar innen juni 2020.

Rapportering

Prosjektet sluttrapporteres innen 30. desember 2021. Midler som ikke er benyttet, må betales tilbake.

Rapportering for tilskuddsmottakere for 2018

På grunn av Covid-19-situasjonen har vi utsatt rapporteringsfristen til 31. desember 2020. Rapporteringsskjema blir tilgjengelig i oktober 2020 og skal besvares digitalt.

Kompetanseutviklingspakker om skolebibliotek på språkløyper.no

I forbindelse med den nasjonale strategien Språkløyper, har Lesesenteret laget kompetanseutviklingspakkene Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs, for alle trinn i grunnopplæringen. Disse pakkene kan dere bruke i utviklingsarbeidet.

På nettstedet skolebibliotek.no (Universitetet i Agder) ligger undervisningsopplegg, erfaringer, lenker til kommunale planer og annet relevant om skolebibliotek for lærere og skolebibliotekarer.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no med kopi til Anne Kristine Larsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!