Søk om tilskudd til skolebibliotek

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen er 27. mars 2020.

Formålet med tilskuddsordningen

Bidra til å utvikle skolebibliotek og at skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering styrkes.

Målene med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

 • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
 • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
 • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
 • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
 • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
 • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Prosjektene må tilfredsstille følgende kriterier:

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene

 • Oppfylte minstekrav knyttet til kvalitet og tilgjengelighet (se under)
 • Kommunal medfinansiering må være på minst 30 prosent av totalsummen for prosjektet
 • Må ha en plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • Må ivareta brukermedvirkning

Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr / bøker. Tilskuddsmottakerne forplikter seg til å dele erfaringene med prosjektene.  

Minstekrav for kvalitet og tilgjengelighet

Minstekrav til skolebibliotekene er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha

 • en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen
 • en samling av bøker / ressurser som omfatter både fag- og skjønnlitteratur
 • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr
 • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant

Søknaden må inneholde

 • Prosjektbeskrivelse som viser hvordan prosjektet
  • skal bidra til å utvikle skolebibliotek i kommunen
  • skal legge til rette for lesestimulering
  • kan oppfylle målene for tilskuddsordningen
 • gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen (skal legges ved søknaden)
 • svar på spørsmål knyttet til minstekrav om kvalitet og tilgjengelighet  
 • kobling til de prioriterte områdene i kunngjøringen
 • plan for videreføring etter endt prosjektperiode
 • budsjett for prosjektet, inkludert egenfinansiering på minst 30 prosent

Det skal komme tydelig fram hvilken effekt dere forventer tiltaket eller aktiviteten vil ha.

Hvordan vurderer vi søknaden?

Prioriteringer 2020

 • Skolebibliotek på barnetrinnet
 • Prosjektere som er nyskapende på det digitale feltet   
 • Skolebiblioteket i innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
 • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning. Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kravene ovenfor, kan bli avslått.

Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Dere vil få svar innen juni 2020.

Rapportering

Prosjektet sluttrapporteres innen 30. desember 2021. Midler som ikke er benyttet, må betales tilbake.

Kompetanseutviklingspakker om skolebibliotek på språkløyper.no

I forbindelse med den nasjonale strategien Språkløyper, har Lesesenteret laget kompetanseutviklingspakkene Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs, for alle trinn i grunnopplæringen. Disse pakkene kan dere bruke i utviklingsarbeidet.

På nettstedet skolebibliotek.no (Universitetet i Agder) ligger undervisningsopplegg, erfaringer, lenker til kommunale planer og annet relevant om skolebibliotek for lærere og skolebibliotekarer.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no med kopi til Anne Kristine Larsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!