Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen. I 2023 vil vi særlig prioritere levekårsutsatte områder.

Hvem kan søke: kommuner
Søknadsfrist: 17. mars 2023

Egenfinansiering: minimum 30 %

Søknadsskjema  på nynorsk
Søknadsskjema på bokmål

Rapporteringsfrist for midler tildelt i 2021: 15. februar 2023

Rapporteringsskjema (nynorsk) for tildelte midler i 2021

Rapporteringsskjema (bokmål) for tildelte midler i 2021
 

Formålet med tilskuddet

Midlene skal styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i grunnskolen og bidra til at skolebibliotekene

  • sprer leseglede til alle elevgrupper og i alle fag
  • øker lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket
  • brukes systematisk i opplæringen som en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov

Prioriteringer 2023

  • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen vil bli prioritert.
  • Det er satt av ekstra midler som særlig skal rettes mot levekårsutsatte områder.

Kriterier

Midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for bibliotekutvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene. Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr og bøker.

For å søke om tilskudd må dere i tillegg ha

  • en kommunal plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen (se eksempler hos skolebibliotek.no
  • en egenfinansiering på minst 30 %
  • en samling av aktuelle og relevante bøker/utstyr/ressurser, og et budsjett og en plan for å sikre fornyelse og vedlikehold av samlingen
  • en plan for videreføring etter endt prosjektperiode

Hvordan vurderer vi søknaden?

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler. Midlene kan bare tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil videre gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning.
Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett. Rammen for tilskuddet i 2023 er 25 millioner kroner.

Søknadsfristen for 2023 er 17. mars.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kriteriene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen.

Søknadsbehandlingen vil være ferdig i begynnelsen av juni 2023.

Spørsmål?

Ta kontakt med post@udir.no