Veilederen Spesialundervisning

I denne veilederen finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte.

Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen.

Veilederen ble publisert juni 2014.

Vi arbeider med å oppdatere veilederen i tråd med endringene i læreplanverket (Kunnskapsløftet 2020).

Innhold