Veilederen Spesialundervisning

2.3 Delegering av myndigheten til å fatte enkeltvedtak

Delegering fra skoleeier til rektor

Et kommunestyre eller fylkesting kan delegere avgjørelsesmyndighet til underordnede organer. Det betyr at skoleeier kan fatte enkeltvedtak selv, men kan også velge å delegere myndigheten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning til skolen ved rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen som har god oversikt og kan ivareta kravet om likeverdighet.

Ansvaret kan ikke delegeres

Som ansvarlig kan skoleeier ikke frasi seg sitt ansvar ved delegering.

Selv om skoleeier har delegert sin myndighet til skolen ved rektor er det likevel alltid skoleeier som har det overordnede ansvaret.

Det er kun myndigheten til å fatte enkeltvedtak som skoleeier kan delegere til skolen ved rektor, og delegeringen må være forsvarlig. Dette innebærer blant annet at skoleeier må sikre at skolen har den nødvendige habilitet, kompetanse, oversikt og kapasitet til å fatte vedtakene.

Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.

I dette kapittelet forutsetter vi at myndigheten til å fatte enkeltvedtak er delegert fra skoleeier til skolen ved rektor og vi bruker skolen også for oppgaver som etter loven ligger hos skoleeier.

Rapporteringsansvar

Den instansen som har fått vedtakskompetansen delegert til seg, for eksempel rektor, har ansvar for å melde fra til skoleeier dersom de mener de ikke har tilstrekkelige ressurser til å kunne oppfylle kravene i regelverket. For eksempel må rektor rapportere til skoleeier dersom han/hun mener det ikke er satt av tilstrekkelig med økonomiske ressurser til spesialundervisning.

Skoleeier er systemansvarlig, og har ansvar for at alle nivåer er klar over dette rapporteringsansvaret, se opplæringsloven § 13-10.

For at mistillit ikke skal oppstå, er det også viktig å påpeke at den som rapporterer har ansvar for at dette skjer på et ansvarlig og seriøst grunnlag. Det betyr at både over- og underrapportering må unngås.