Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven får tilpassede kompetansemål, hjelp til å bryte ned og sortere informasjon og strukturere skolehverdagen, jobber ekstra med sosial læring og språk, eller får ekstra støtte for kunne å kommunisere. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Skolens ansvar

Skolen skal

 • involvere og spørre eleven og foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev har behov for spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis eleven eller foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være. Dette gjelder kun hvis skolen har fått delegert myndighet fra kommunen
 • utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • informere foreldrene og eleven om konsekvensene hvis eleven velger å få vurdering uten karakter i de fagene han eller hun får spesialundervisning 

Involvering av foreldre

Foreldre

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres har behov for spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å vurdere behovet for spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen eller kommunen fatter vedtak om spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage på vedtaket om spesialundervisning
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Retten til spesialundervisning er regulert i opplæringslova kapittel 5.

Veilederen Spesialundervisning