Veilederen Spesialundervisning

Timetall, avvik og fritak fra vurdering

Behovet for særskilte individuelle tilpasninger må avveies mot de vanlige bestemmelsene om opplæringens innhold. Eleven skal følge vanlig fag- og timefordeling så langt det er mulig. Dette følger av opplæringsloven § 5-5:

 Reglane om innhaldet i opplæringslova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesial undervisning så langt dei passar.

Elever med spesialundervisning har rett til samme timetall som andre elever

Elever med rett til spesialundervisning har rett til samme totale timetallet som andre elever. Det er ikke mulig å gi færre timer fordi timer til spesialundervisning er mer ressurskrevende.

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet gjelder også for spesialundervisning. Det kan imidlertid være behov for å gjøre avvik fra læreplanverket ved spesialundervisning.

Dersom det er behov for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, må det framgå av enkeltvedtaket om spesialundervisning. Elevens IOP må også utdype dette ytterligere. Avviket skal være basert på den sakkyndige vurderingen og er tatt inn i enkeltvedtaket om spesialundervisning.

Fritak fra vurdering med karakter

I grunnskolen bestemmer foreldrene om elever skal ha fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag hvor eleven har IOP. I videregående opplæring skal alle elever ha individuell vurdering med karakter.

Dersom opplæringen i grunnskolen kun har omfattet deler av læreplanen for faget, kan elevens kompetanse være så smal at det ikke er mulig å nå kompetansemålene på Vg1-, Vg2- eller Vg3-nivå. Dette kan føre til at eleven får karakteren 1 (ikke bestått). Dersom opplæringen avviker fra læreplanen slik at læreren ikke har grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal eleven ha “Ikke vurderingsgrunnlag” (IV) i standpunktkarakter. Eleven får da et kompetansebevis.

Avvik fra kompetansemål og fritak fra vurdering har konsekvenser for elevens videre utdannings- og yrkeskarriere. Skolen har en plikt til å gi foreldrene og elevene i grunnskolen nødvendig veiledning om konsekvensene av å velge bort kompetansemål og vurdering med karakter for eleven.

Les mer om dette i kapittel om vurderingspraksis.