Veilederen Spesialundervisning

6.4 Overgang fra grunnskolen til videregående opplæring

For elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen, må det utarbeides ny sakkyndig vurdering ved overgangen til videregående opplæring. Fylkeskommunen er ansvarlig for at den sakkyndige vurderingen gjennomføres.

Den nye sakkyndige vurderingen skal vurdere elevens behov knyttet til videregående opplæring og det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til.

Å bruke en sakkyndig vurdering fra grunnskolen som grunnlag for enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring, er en saksbehandlingsfeil.

Det kan likevel være viktig for fylkeskommunen å ha kjennskap til tidligere sakkyndige vurderinger og den særskilte tilretteleggingen eleven har hatt i grunnskolen. Dette kan være viktig når det skal vurderes hvilken tilrettelegging eleven bør ha.

Det er ikke adgang å treffe et enkeltvedtak og utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) i videregående opplæring på bakgrunn av en sakkyndig vurdering utarbeidet på grunnlag av elevens behov for spesialundervisning i grunnskolen. Ett unntak er tidsbegrensede vedtak.

Tidsbegrensede vedtak i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring

Sakkyndige vurderinger fra grunnskolen kan bare legges til grunn for et tidsbegrenset vedtak om spesialundervisning i videregående opplæring.

Søkere til videregående opplæring vil først være fylkeskommunens ansvar etter inntak og skolestart på høsten. For å sikre at elevene får spesialundervisning, blant annet gjennom organisering, eventuelle avvik fra læreplanen og fag- og timefordeling, må det fattes enkeltvedtak ut fra de opplysningene man har på det aktuelle tidspunktet.

Et tidsbegrenset vedtak gjelder bare inntil elevene er utredet av PP-tjenesten for videregående opplæring, og til det er fattet et nytt vedtak om spesialundervisning. Dette skal skje så raskt som mulig etter at elevene er tatt inn i videregående opplæring. Det er også viktig at kommunen /fylkeskommunen henviser til PP-tjenesten så snart de er kjent med elevens behov.

For elever som har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning, er dette kjent ved inntaket.