Veilederen Spesialundervisning

9. Evaluering og veien videre - fase 6

Denne fasen består i at skolen vurderer elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer. Grunnlaget for vurderingen er årsrapporten og IOP. Fasen er regulert i §§ 5-1 og 5-5.

9.1 Årsrapport

Skolen skal utarbeide en årsrapport for alle elever med spesialundervisning, se opplæringsloven § 5-5 andre ledd. Årsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.

Årsrapporten skal skolen sende til eleven/foreldrene og til kommunen/fylkeskommunen.

Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens IOP.

Problemstillinger som skolen har behov for å tenke gjennom:

  • Hvordan har elevens opplæring vært – hva har vært bra og mindre bra i opplæringen?
  • Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til målene i IOP?
  • Er målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem?
  • Bør tiltakene som gjelder organisering og arbeidsmåter justeres?
  • Er det fortsatt behov for spesialundervisning?
  • Hvordan bør det videre arbeidet legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for øvrig?

Elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring og utvikling.

Prinsippet om inkluderende opplæring forutsetter at skolen legger til grunn en helhetsvurdering i planleggingen av tiltak. Både elevens læring og opplæringens kvalitet vurderes. Det er viktig at individuell vurdering og skolebasert vurdering knyttes sammen.

En årlig rapport om spesialundervisning erstatter halvårsrapport

Fra og med 1. august 2013 er opplæringsloven endret og den tidligere halvårsrapporten er erstattet med en årlig rapport. Et mål med lovendringen var å minske rapporteringsbyrden i skolen.

9.2 Behov for videre vedtak om spesialundervisning?

Når elevens utvikling er vurdert må skolen, i samarbeid med foreldrene og eleven, vurdere om det er behov for videre spesialundervisning, eller om eleven kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Dersom elevens utvikling er relativt stabil og behovet for spesialundervisning er godt dokumentert gjennom tidligere utredninger, kan det være tilstrekkelig å bygge videre på disse utredningene uten å foreta en ny grundig sakkyndig vurdering. Ofte kan det være tilstrekkelig med en grundig utredning for eksempel hvert tredje år.

Skolen fatter nytt vedtak om spesialundervisning med samtykke fra foreldrene/eleven, på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen og evalueringen i årsrapporten.

Gjentatt henvisning til PP-tjenesten

Hvis perioden for den sakkyndige vurderingen er utløpt, eller skolen vurderer at elevens behov for spesialundervisning er endret, er det nødvendig å henvise eleven til PP-tjenesten på nytt. Skolen kan ikke henvise eleven på nytt uten et samtykke fra foreldrene/eleven.

Ved gjentatt henvisning til PP-tjenesten er det i første omgang elevens IOP og årsrapport som danner grunnlaget for skolens henvisning.

I samspillet mellom skole og PP-tjenesten bør man ha enkle og oversiktlige rutiner.

Alle overganger bør forberedes grundig og planlegges nøye.

Alle overgangsfaser er sårbare, og det er store forskjeller på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring. Dette vil ha konsekvenser for i hvilken grad eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og for hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud.

9.3 Avslutning av spesialundervisning

Med jevne mellomrom må skolen vurdere elevens behov for spesialundervisning. Dette kan gjøres i forbindelse med den skriftlige årsrapporten, men det kan også være en kontinuerlig vurdering underveis i skoleåret.

Vanligvis fattes enkeltvedtak for ett opplæringsår. Når dette året er ferdig så faller enkeltvedtaket bort.

Hvis skolen vurderer at det ikke er videre behov for spesialunderving avsluttes saken ved at det ikke fattes nytt enkeltvedtak.

Dersom skolen vurderer at eleven fortsatt har behov for spesialundervisning følges rutinen som er nevnt over.

Når eleven ikke lenger får spesialundervisning, vil opplæringstilbudet bli gitt innenfor rammene av ordinær opplæring.

Her er det viktig at skolen, eleven og foreldrene samarbeider og sørger for en god overgang til den ordinære opplæringen.

Foreldrene/eleven kan alltid kreve at skolen sender henvisning til PP-tjenesten, også i de tilfellene hvor skolen mener eleven ikke har behov for videre spesialundervisning.