Veilederen Spesialundervisning

Endringer i veilederen

Endringer januar 2021

Endringer av bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering, som trådte i kraft 01.08.2020. 

Endring 6. mars 2017

I punktet 5.1 har vi lagt til følgende tekst:

I de tilfellene der foreldrene bor hver for seg er det tilstrekkelig at bostedsforelderen samtykker til at det settes i gang sakkyndig utredning. Når det gjelder samtykke til vedtak om å sette i gang spesialundervisning kreves det samtykke fra begge foreldre, selv om barnet bor fast bare hos den ene.

Dette er avklart i brev fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet til Kunnskapsdepartementet datert 16.06.2015.

Endring 4. november 2015

I punkt 2.5 Samarbeid og medbestemmelse har vi lagt til følgende avsnitt:

I de tilfellene hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet, er det barneverntjenesten som har kompetanse til å samtykke til sakkyndig vurdering og til enkeltvedtak om spesialundervisning (opplæringsloven §15-6).

Endring 20. mars 2015

Vi har fjernet dette avsnittet fra punkt 6.7:

"Hovedregelen er at foreldrene selv må betale for denne alternative vurderingen. Unntaket vil kunne være dersom foreldrene får omgjort et vedtak om spesialundervisning til sin gunst, jf. forvaltningsloven § 353. Forvaltningsloven § 364 gir i slike tilfeller foreldrene/eleven en rett til å få dekket vesentlige og nødvendige sakskostnader."

Nå står det "Foreldrene må selv betale for denne alternative vurderingen."

Bakgrunnen er at teksten var misvisende, siden bestemmelsene om saksomkostninger ikke gjelder i forbindelse med den ordinære førsteinstansbehandling av en sak, men bare sakskostnader i forbindelse med endring av enkeltvedtak etter bestemmelsene om klage og omgjøring.