Veilederen Spesialundervisning

Vilkårene for spesialundervisning er ikke oppfylt

Dersom det viser seg at eleven har, eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har ikke eleven rett til spesialundervisning.

Evnerike elever som lærer raskere har ikke rett til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning omfatter ikke elever som lærer raskere eller mer enn gjennomsnittet, og som derfor ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen1.

Evnerike elever som lærer raskere er omfattet av det generelle prinsippet om at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov.

Det skal alltid treffes et enkeltvedtak når skolen avslår å gi spesialundervisning.


1) Dette er eksplisitt uttrykt i Ot.prp. nr. 46 (1997-98) i merknad til § 5-1 og har sammenheng med spesialundervisningens formål.