Veilederen Spesialundervisning

7.1 Saksbehandlingskrav

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler utfyller saksbehandlingsreglene i opplæringsloven.

Reglene om forhåndsvarsling i § 11a, kravet til utredning av saken i § 17, kravet til begrunnelse i §§ 23, 24 og 25, klageadgang i § 27 og partsinnsyn jf. §§ 18 og 19 er sentrale regler som har betydning for hvordan kommunen/fylkeskommunen utformer enkeltvedtaket.

Husk samtykke

Det skal hentes inn samtykke fra foreldrene/eleven før det blir truffet enkeltvedtak om spesialundervisning. Dersom det ikke blir gitt samtykke, kan det ikke treffes enkeltvedtak om spesialundervisning.

Enkeltvedtak også ved avslag

Kommer skolen frem til at eleven ikke har behov for spesialundervisning, skal det treffes et enkeltvedtak om dette også. Det er viktig for foreldrene/elevens rett til å klage på enkeltvedtaket.