Veilederen Spesialundervisning

7. Vedtaksfasen - fase 4

Etter at PP-tjenesten har oversendt sin sakkyndige vurdering til skolen, skal skolen vurdere og avgjøre om eleven har rett til spesialundervisning.

Hvem har myndighet til å fatte enkeltvedtak?

Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Skoleeier kan delegere myndigheten til rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen,. Delegeringen må alltid være forsvarlig. Dette betyr at skoleeier har et ansvar å sikre at den som har fått delegert myndighet til seg, har nødvendige kompetanse til å fatte enkeltvedtak.

Det er alltid skoleeier som har det overordnede ansvaret. Skoleeier må derfor sørge for å ha et forsvarlig system slik at kravene i opplæringsloven og forskrifter følges.

I denne fasen forutsetter vi at myndigheten er delegert til skolen ved rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen. Derfor vil vi valgt bruke begrepet skolen i den videre teksten.

Fasen er regulert i opplæringsloven §§5-1, 5-3, 5-4 og i forvaltningsloven.

Det skal alltid fattes enkeltvedtak

Det skal være et enkeltvedtak om spesialundervisning.

Dersom spesialundervisning innvilges, må enkeltvedtaket ta stilling til hva som er et forsvarlig tilbud for eleven.

Opplæringsloven har ingen særskilte regler om hvordan enkeltvedtaket skal formes. Det eneste unntaket er at dersom det er avvik fra den sakkyndige vurderingen må dette begrunnes i enkeltvedtaket.