Veilederen Spesialundervisning

5. Henvisning til PP-tjenesten - fase 2

Når skolen mener at eleven, til tross for forsøk med ulike tiltak ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte, skal rektor gjøre en formell henvisning til PP-tjenesten som skal foreta en sakkyndig vurdering av elevens behov.

5.1 Samtykke fra foreldrene/eleven før sakkyndig vurdering

Det er et krav til samtykke fra foreldrene eller eleven selv før det blir gjort en sakkyndig vurdering og før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, se opplæringsloven § 5-4 annet ledd.

Bestemmelsen lyder:

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra.

Avhengig av elevens alder, er det foreldre eller eleven som må samtykke.

Foreldrene har foreldreansvar for barna, frem til barnet er 18 år, se barneloven § 30. I forbindelse med spesialundervisning er det et unntak fra 18-årsgrensen. Fra eleven har fylt 15 år, er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker om spesialundervisning. Foreldrenes samtykke er ikke lenger nødvendig. Det er viktig at foreldre har diskutert spesialundervisning med eleven. Videre er det viktig at eleven er innforstått med hva dette er, og hvorfor han eller hun trenger spesialundervisning.

Det skal dessuten legges til rette for at eleven fra fylte 7 år har en mulighet til å uttale seg i saken og si sin mening. Fra eleven er fylt 12 år skal elevens mening tillegges stor vekt, se barneloven § 31. Barns rett til å gi uttrykk for sin mening fremgår også av Barnekonvensjonens art. 12.

I de tilfellene der foreldrene bor hver for seg er det tilstrekkelig at bostedsforelderen samtykker til at det settes i gang sakkyndig utredning. Når det gjelder samtykke til vedtak om å sette i gang spesialundervisning kreves det samtykke fra begge foreldre, selv om barnet bor fast bare hos den ene1.

Hvis foreldrene ikke vil gi sitt samtykke, kan ikke PP-tjenesten utarbeide en sakkyndig vurdering av elevens behov. Se fase 1 for mer informasjon om dette.

I de tilfellene det er foreldrene/eleven selv som har bedt om spesialundervisning, er det ikke behov for samtykke til sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge implisitt.

5.2 Henvisningen bør være skriftlig

Henvisningen til PP-tjenesten bør være skriftlig. Mange skoleeiere har laget egne rutiner for henvisning til PP-tjenesten. Som en del av rutinene har mange skoleeiere valgt å bruke et henvisningsskjema.

Det er ingen regler for hvordan henvisningen av elever skal skje. Skoleeier står fritt til å finne frem til de mest tjenlige prosedyrer og rutiner innenfor de rammene som opplæringsloven gir. Skoleeieren har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene blir fulgt. Dette følger av opplæringsloven § 13-10 første ledd.

I henvisningen bør skolen legge ved en beskrivelse av skolens kartlegging, iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av disse tiltakene. Vi anbefaler at foreldre og eleven får kopi dersom henvisningen skjer skriftlig.

5.3 Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring

For elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen, skal det utarbeides en ny sakkyndig vurdering ved overgangen til videregående opplæring. Det kan ikke fattes enkeltvedtak i videregående opplæring som er basert på en sakkyndig vurdering på grunnlag av elevens behov for spesialundervisning i grunnskolen. Dette innebærer at det skal sendes en ny henvisning til PP-tjenesten, og det skal foreligge et nytt samtykke fra foreldre/eleven. Fylkeskommunen er ansvarlig for at den sakkyndige vurderingen blir gjort. Ett unntak er tidsbegrensede vedtak.

Ved overgang til ny skole kan arbeidet med vurdering av elevens behov begynne før skolestart. Dette kan gjøres gjennom samtaler og dialog med foreldre/elev, og tidligere skole.

I forbindelse med inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring, må skoleeier, etter samtykke fra eleven, melde elev (søker) til fylkeskommunen for en sakkyndig vurdering innen 1. oktober året før skolestart. Les mer om inntak til videregående i kapittel Spesielt for videregående opplæring.

Se også fase 1 for mer informasjon.


Dette er avklart i brev fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet til Kunnskapsdepartementet datert 16.06.2015.