Veilederen Spesialundervisning

7.8 Klage

Eleven/foreldrene kan klage både på avslag om rett til spesialundervisning, på innholdet i enkeltvedtaket om spesialundervisning, på saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket.

Eleven eller foreldrene skal sende klagen til den enheten som har fattet vedtaket. Det kan være skolen, kommunen eller fylkeskommunen. Klagen sendes dit for at vedtaket skal vurderes på nytt på bakgrunn av klagers innvendinger.

Hvis klager ikke får medhold, skal saken sendes til statsforvalteren som klageinstans snarest mulig.Statsforvalteren fatter da endelig vedtak.2

Fristen for å klage på enkeltvedtaket er tre uker fra eleven/foreldrene ble kjent med vedtaket. Selv om forvaltningsloven stiller et krav om at klagen må være reist innen tre uker, innebærer ikke dette at eleven/foreldrene er fratatt retten til å klage på enkeltvedtaket også ved et senere tidspunkt, dersom innholdet i enkeltvedtaket ikke følges. Dette betyr at eleven/foreldrene har en løpende rett til å klage på at gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med enkeltvedtaket.


1 Forvaltningsloven §§ 32 og 33

2 Kunnskapsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak om spesialundervisning. Det følger av opplæringsloven § 15-2. Denne myndigheten er delegert videre til statsforvalteren, jf. delegeringsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet av 13.9.2013 og brev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene av 5.11.2013. Dette gjelder både for grunnskole og videregående opplæring