Veilederen Spesialundervisning

2.5 Samarbeid og medbestemmelser

Det er et generelt prinsipp i regelverket om samarbeid med foreldrene/eleven. Skolen bør involvere foreldrene/eleven i alle faser av arbeidet.

Samarbeid med hjemmet – involvering

Spesialundervisning forutsetter et samarbeid mellom hjem og skole.

Samarbeid med foreldrene er viktig for at eleven skal få best mulig utbytte av opplæringen. Foreldrene bør forstå hvorfor eleven har behov for spesialundervisning, delta i utformingen av opplæringstilbudet og følge opp elevens opplæring. Spesialundervisningstilbudet skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med eleven og foreldrene. Det skal legges stor vekt på deres syn.

Dette samarbeidet er særskilt regulert i opplæringsloven § 5-4.

Skolen har en plikt til å rådføre seg med foreldrene/eleven dersom tilrådingen fra PP-tjenesten ikke følges1.

Det er imidlertid ikke noe krav om at foreldrene må samtykke til individuell opplæringsplan (IOP) før denne kan tas i bruk. IOP er et arbeidsverktøy for skolen som er utledet av enkeltvedtaket om spesialundervisning.

Samarbeid med hjemmet i videregående opplæring

For videregående opplæring er det viktig å skille mellom samtykke og samarbeid. Når eleven har fylt 15 år er det eleven selv som samtykker til spesialundervisning.

Likevel er det viktig å involvere foreldrene fram til eleven fyller 18 år2. Det er også et krav i opplæringsloven § 5-4. Foreldreansvaret gjelder frem til eleven er myndig.

Foreldrene har følgende rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5 og etter forvaltningsloven:

  • Foreldrene kan kreve undersøkelser av om eleven har behov for spesialundervisning og eventuelt hva slags opplæring eleven trenger, jf. § 5-4 første ledd.
  • Foreldrene kan kreve sakkyndig vurdering, jf. §§ 5-4 og 5-3, også etter at skolen har gjennomført sine undersøkelser.
  • Før det utarbeides en sakkyndig vurdering må foreldrene samtykke til at sakkyndig vurdering utarbeides, jf. § 5-4 annet ledd.
  • Foreldrene kan hente inn en alternativ vurdering fra andre sakkyndige som skal vektlegges når kommunen treffes sitt enkeltvedtak.
  • Foreldrene må samtykke før det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. § 5-4 annet ledd. Det er ingen plikt til spesialundervisning.
  • Foreldrene har rett til innsyn i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det blir gjort vedtak, jf. § 5-4 annet ledd.
  • Foreldrene kan også kreve innsyn i andre dokumenter i saken, jf. forvaltningsloven § 18.
  • Foreldrene kan klage på enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. § 15-2.
  • Kopi av årsrapporten skal sendes til foreldrene, jf. § 5-5 annet ledd.

I de tilfellene hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet, er det barneverntjenesten som har kompetanse til å samtykke til sakkyndig vurdering og til enkeltvedtak om spesialundervisning  (opplæringsloven §15-6).


Barnets rett til medbestemmelse og selvbestemmelse

Barneloven regulerer barnets rett til medbestemmelse og selvbestemmelse. Skolen må sørge for at barnet blir hørt slik at retten til medbestemmelse og selvbestemmelse sikres.

Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg egne synspunkt om det saken dreier seg om, skal foreldrene, og andre som har med barnet å gjøre, høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om barnets personlige forhold.

I tillegg til rett til medbestemmelse har barnet også rett til økende grad av selvbestemmelse frem til han/hun er myndig. Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av utdanning.

Barnets medbestemmelse og selvbestemmelse reguleres i barneloven §§ 31, 32 og 33.

Barnets rett til å bli hørt fremgår også av Barnekonvensjonen art. 12.


1 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) side 170 i merknad til § 5-4 tredje ledd.
2 Se forskrift til opplæringsloven kap.20 om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring.