Veilederen Spesialundervisning

3.1 Hvorfor skriver vi "skolen"?

Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning og som har ansvar for at det foreligger en sakkyndig vurdering før vedtaket fattes. Skoleeier kan delegere sin myndighet til rektor eventuelt til en annen leder ved skolen som har god oversikt og kan ivareta kravet om likeverdighet. Delegeringen må alltid være forsvarlig.

I denne veilederen bruker vi skolen og forutsetter dermed at denne myndigheten er delegert fra skoleeier til skolen ved rektor, eventuelt til en annen leder ved skolen.