Veilederen Spesialundervisning

7.5 Forholdet mellom den sakkyndige vurderingen, enkeltvedtaket og IOP

Sakkyndig vurdering

Den sakkyndige vurderingen er en del av utredningen av saken som ligger til grunn for enkeltvedtaket. Den sakkyndige vurderingen er kun en del av enkeltvedtaket dersom skolen har inkludert hele eller deler av den sakkyndige vurderingen i enkeltvedtaket.

Det er skolen som avgjør hvor mye av den sakkyndige vurderingen som skal tas inn i enkeltvedtaket. Hele den sakkyndige vurderingen er ofte ikke relevant for innholdet i enkeltvedtaket.

Det anbefales at skolen kun tar inn de delene av den sakkyndige vurderingen som eksplisitt er viktige for enkeltvedtaket.

Dette kan gjøres ved at en del av den sakkyndige vurderingen skrives inn i enkeltvedtaket, eller ved at det gjøres en henvisning til et konkret punkt i den sakkyndige vurderingen.

Enkeltvedtak

Det er enkeltvedtaket som setter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på. Foreldrene/eleven har klagerett på enkeltvedtaket.

Individuell opplæringsplan (IOP)

En IOP bygger på det som er fastsatt i enkeltvedtaket og er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne.

En IOP kan ikke fastsette noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket

Dersom det for eksempel ikke går frem av enkeltvedtaket at eleven skal ha avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan ikke dette fastsettes i IOP.

Vi fraråder at IOP-en gjøres til en del av enkeltvedtaket. Hvis skolen velger å gjøre dette, gjelder saksbehandlingsreglene om enkeltvedtak også for en IOP. En endring i IOP skal følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak og foreldrene/eleven vil ha klagerett.