Veilederen Spesialundervisning

6.6 Skoleeiers ansvar

Skolen har ansvar for at den sakkyndige vurderingen gir et forsvarlig grunnlag for å behandle saker om spesialundervisning og fatte enkeltvedtak.

Dersom skolen for eksempel mener at den sakkyndige vurderingen ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å utforme et enkeltvedtak, skal skolen be PP-tjenesten om å utrede dette nærmere før enkeltvedtak treffes.

Dersom skolen fatter et enkeltvedtak på grunnlag av en mangelfull sakkyndig vurdering, er dette i strid med prinsippet om forsvarlig saksbehandling og med utredningsplikten i forvaltningsloven § 17.

Skolen kan stille krav til sakkyndig vurdering

Det er en nær sammenheng mellom den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket. Kvaliteten på den sakkyndige vurderingen har stor betydning for kvaliteten på enkeltvedtaket. Skolen kan sette flere krav til den sakkyndige vurderingen utover de kravene som er nevnt tidligere.

Kommunen/fylkeskommunen kan gjøre dette fordi i siste instans er det kommunen /fylkeskommunen som er ansvarlig for at den sakkyndige vurderingen gir et forsvarlig grunnlag for å treffe et enkeltvedtak.

Derfor er det viktig at fylkeskommunen/kommunen bruker sin adgang til å instruere denne delen av et underordnet organs virksomhet. Dette kan gjøres ved at fylkeskommunen/kommunen setter ytterligere minstekrav til den sakkyndige vurderingen.

Vi vil presisere at

  • PP-tjenesten skal være faglig uavhengig, for eksempel knyttet til tilrådingen av omfanget
  • PP-tjenesten ikke kan instrueres om hva som skal være konklusjonen i de sakkyndige vurderingene
  • kommunen/fylkeskommunen ikke kan sette grenser for hvilke tilrådinger og vurderinger PP-tjenesten kan komme til
  • kommunen/fylkeskommunen ikke kan instruere PP-tjenesten om at PP-tjenesten ikke skal uttale seg om gitte sider av opplæringstilbudet

Skoleeier er ansvarlig for at PP-tjenesten har riktig forståelse av bestemmelsene i opplæringsloven. Dette er ikke det samme som PP-tjenestens faglige vurderinger.