Kompetansemål og vurderingNorsk (NOR01‑06)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og
  reflektere
  over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler

  Grunnleggende ferdigheter

 • sammenligne
  og
  tolke
  romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid

 • beskrive
  og
  reflektere
  over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

 • lytte til og lese tekster på svensk og dansk og
  gjøre rede for
  innhold og språklige trekk

 • utforske
  og
  reflektere
  over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

 • gjenkjenne og
  bruke
  språklige virkemidler og retoriske appellformer

 • bruke
  kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

 • utforske
  og
  vurdere
  hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

 • bruke
  fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 • informere, fortelle, argumentere og
  reflektere
  i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

 • skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål

 • bruke
  fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer

 • forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og
  reflektere
  over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag

 • utforske
  språklig variasjon og mangfold i Norge og
  reflektere
  over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 8., 9. og 10. trinn når de leser kortere og lengre tekster i ulike sjangre, utforsker tekstenes kontekster og reflekterer over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen. De viser og utvikler også kompetanse når de bruker fagspråk, argumenterer, reflekterer og eksperimenterer i muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål. Videre viser og utvikler elevene kompetanse når de bruker fagspråk i arbeid med å utforske og reflektere over språklig variasjon og i samtale om egne og andres tekster. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved å la elevene få bruke fantasien og oppleve at det å prøve seg fram er en del av det å lære. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler utholdenhet i lesing av lengre tekster og i utforskende arbeid med faglige problemstillinger. Læreren og elevene skal være i dialog om utviklingen elevene viser i norsk muntlig og i skriftlig hovedmål og sidemål. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å videreutvikle kompetansen sin i faget. 

I halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn skal læreren gi én karakter i norsk muntlig og én i norsk skriftlig. Halvårsvurderingen i norsk skriftlig skal gis ut fra elevenes skrivekompetanse i både hovedmål og sidemål. I halvårsvurderingen for 10. trinn skal læreren gi tre karakterer, som i standpunktvurderingen etter 10. trinn.

Standpunktvurdering

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i norsk ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i norsk muntlig basert på kompetansen eleven har vist når eleven har kommunisert faglig innhold muntlig. Læreren skal sette karakterer i norsk skriftlig hovedmål og norsk skriftlig sidemål basert på kompetansen eleven har vist i et utvalg tekster i ulike sjangre og for ulike formål. I vurderingen av norsk skriftlig sidemål skal læreren ta hensyn til at elevene har hatt lengre tid med formell opplæring i hovedmål enn i sidemål.