Sosial læring gjennom arbeid med fag

I opplæringen i fag er det viktig å jobbe med både elevenes faglige og sosiale læring, og utvikle et inkluderende læringsmiljø.

Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Overordnet del 2.1

Hvordan kan opplæring i fag bidra til sosial læring og utvikling?

Sosial læring skjer gjennom å erfare og øve seg i fellesskap med andre. Mye av den sosiale læringen på skolen foregår gjennom samhandling om faglig innhold og i læringsaktiviteter. Når dere planlegger opplæring i fag, må dere være bevisste på hvordan opplæringen skal bidra til sosial læring og til at elevene utvikler faglige og sosiale fellesskap. Dette kan dere gjøre ved å ta didaktiske valg med utgangpunkt i følgende kategorier: 

Sosial læring og utvikling

Sosial læring og utvikling foregår i stor grad i et fellesskap, og i samhandling med andre.  Gjennom dette samspillet utvikler elevene sosiale ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, selvregulering og ansvarlighet. Disse ferdighetene er viktige i elevenes faglige og sosiale utvikling. 

Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Å jobbe systematisk med sosial læring og utvikling, er en viktig del av skolens arbeid med inkludering og et trygt og godt skolemiljø.   

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Overordnet del 3.1

Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel.  God klasseledelse og tilpasset opplæring er avgjørende for at elevene skal oppleve trygghet og inkludering, og få støtte i sin faglige og sosiale utvikling. Bevisstgjøring av hvordan negativt språk og kroppsholdninger kan hemme utviklingen av gode relasjoner og gode læringsmiljø, bør være sentralt i støtten til elevenes sosiale læring og utvikling. Å skape en felles forståelse for hva som er viktig i et godt læringsmiljø, er også sentralt i hjem-skole samarbeidet

Filmer:

Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Faglig og sosial læring

Refleksjonsspørsmål