Denne kompetansepakken skal gi støtte til ansatte og ledere i skolen i arbeidet med å utvikle sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø. Kompetansepakken skal bidra til at dere reflekterer over verdier, holdninger og skolekultur, hvordan dere kan utvikle egen praksis og få økt handlingskompetanse. 

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kompetansepakken skal bidra til at dere reflekterer over verdier, holdninger og skolekultur, hvordan dere kan utvikle egen praksis og få økt handlingskompetanse.

Relevante verdier og prinsipper fra overordnet del i Læreplanverket er også løftet frem i hver modul, og sosial læring og inkluderende fellesskap har en sentral plass i kompetansepakken.

Webinar om kompetansepakken

Her kan du se webinar om innholdet i og bruken av kompetansepakken.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler som bygger på hverandremed ulike tema. Innholdet består i hovedsak av filmer og ulike tekster, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver der dere kan diskutere, reflektere eller prøve ut i praksis.

Alle moduler har egen lederstøtte. Kompetansepakken er tilpasset en kollektiv kompetanseutvikling, der ledelsen og hele personalet deltar, med du kan også arbeide alene. Pakken kan brukes fleksibelt, og dere kan jobbe med ene og en modul eller sette sammen enkeltsider som har innhold dere trenger og ønsker å jobbe med.