Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieførebuande utdanningsprogram

 • utforske ei sjølvvald naturfagleg problemstilling, presentere funn og argumentere for val av metodar
 • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
 • drøfte korleis utvikling av naturvitskaplege hypotesar, modellar og teoriar bidreg til at vi kan forstå og forklare verda
 • vurdere og lage program som modellerer naturfaglege fenomen
 • utforske og beskrive nokre sentrale bølgjefenomen
 • forklare hovudprinsippa for trådlaus kommunikasjon og gi døme på kva slik teknologi blir brukt til
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserande stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffektar av ulike strålingstypar
 • beskrive big bang-teorien om korleis universet har oppstått og utvikla seg, og gjere greie for observasjonar som støttar denne teorien
 • utforske og gjere greie for samanhengar mellom kjemiske bindingar og eigenskapar til ulike stoff
 • utforske eigenskapar og reaksjonar til nokre organiske og uorganiske karbonsamband, gi døme på korleis dei blir anvende, og gjere greie for kva betydning karbonet har for livet på jorda
 • gjere greie for korleis nokre miljøgifter kan bli akkumulerte i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjere greie for funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere kor pålitelig informasjon frå ulike kjelder er
 • beskrive DNA og korleis eigenskapar blir arva, og gjere greie for korleis arv er ein føresetnad for evolusjon
 • gjere greie for korleis klimaendringar påverkar evolusjon, utbreiing av artar og biologisk mangfald
 • gi døme på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knytte til bioteknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering