Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieførebuande utdanningsprogram

 • utforske
  ei sjølvvald naturfagleg problemstilling, presentere
  funn og argumentere for val av metodar
 • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
 • drøfte
  korleis utvikling av naturvitskaplege hypotesar, modellar og teoriar bidreg til at vi kan forstå
  og forklare verda
 • vurdere
  og lage program som modellerer naturfaglege fenomen
 • utforske
  og beskrive
  nokre sentrale bølgjefenomen
 • forklare hovudprinsippa for trådlaus kommunikasjon og gi døme på kva slik teknologi blir brukt til
 • utforske
  og beskrive
  elektromagnetisk og ioniserande stråling, og vurdere
  informasjon om stråling og helseeffektar av ulike strålingstypar
 • beskrive
  big bang-teorien om korleis universet har oppstått og utvikla seg, og gjere greie for
  observasjonar som støttar denne teorien
 • utforske
  og gjere greie for
  samanhengar mellom kjemiske bindingar og eigenskapar til ulike stoff
 • utforske
  eigenskapar og reaksjonar til nokre organiske og uorganiske karbonsamband, gi døme på korleis dei blir anvende, og gjere greie for
  kva betydning karbonet har for livet på jorda
 • gjere greie for
  korleis nokre miljøgifter kan bli akkumulerte i næringskjeder, og vurdere
  tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjere greie for
  funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere
  kor pålitelig informasjon frå ulike kjelder er
 • beskrive
  DNA og korleis eigenskapar blir arva, og gjere greie for
  korleis arv er ein føresetnad for evolusjon
 • gjere greie for
  korleis klimaendringar påverkar evolusjon, utbreiing av artar og biologisk mangfald
 • gi døme på bruk av bioteknologi og drøfte
  etiske spørsmål knytte til bioteknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering