Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 sal, service og reiseliv

  • utforske ei sjølvvald problemstilling knytt til eige utdanningsprogram, presentere funn og argumenter for val av metodar
  • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
  • utforske og presentere teknologi knytt til eige utdanningsprogram og vurdere han i eit berekraftsperspektiv
  • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere kor påliteleg informasjon frå ulike kjelder er
  • gjere greie for funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
  • undersøkje livsløpet til ulike materiale og produkt og vurdere det i eit berekraftsperspektiv
  • gjere greie for aktuelle miljøutfordringar knytte til handel og reiseliv og drøfte desse i eit berekraftsperspektiv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering