Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 sal, service og reiseliv

 • utforske
  ei sjølvvald problemstilling knytt til eige utdanningsprogram,
  presentere
  funn og argumenter for val av metodar
 • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
 • utforske
  og
  presentere
  teknologi knytt til eige utdanningsprogram og
  vurdere
  han i eit berekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og
  vurdere
  kor påliteleg informasjon frå ulike kjelder er
 • gjere greie for
  funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
 • undersøkje livsløpet til ulike materiale og produkt og
  vurdere
  det i eit berekraftsperspektiv
 • gjere greie for
  aktuelle miljøutfordringar knytte til handel og reiseliv og
  drøfte
  desse i eit berekraftsperspektiv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering