Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere variablar og samle data for å finne svar
 • skilje mellom observasjonar og slutningar, organisere data, bruke årsak–verknad-argument, trekkje slutningar, vurdere feilkjelder og presentere funn
 • bruke og vurdere modellar som representerer fenomen ein ikkje kan observere direkte, og gjere greie for kvifor det blir brukt modellar i naturfag
 • lese og forstå faremerking og reflektere over formålet med desse
 • gi døme på korleis naturvitskapleg kunnskap er utvikla og utviklar seg
 • gi døme på korleis tradisjonell kunnskap har bidrege og bidreg til naturvitskapleg kunnskap
 • utforske, lage og programmere teknologiske system som består av delar som verkar saman
 • designe og lage eit produkt basert på brukarbehov
 • reflektere over korleis teknologi kan løyse utfordringar, skape moglegheiter og føre til nye dilemma
 • utforske faseovergangar og kjemiske reaksjonar og beskrive kva som kjenneteiknar dei
 • bruke partikkelmodellen til å forklare faseovergangar og eigenskapane til faste stoff, væsker og gassar
 • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om korleis vi utnyttar elektrisk energi i dagleglivet
 • gjere greie for korleis organismar kan delast inn i hovudgrupper, og gi døme på særtrekka til ulike organismar
 • gjere greie for betydninga av biologisk mangfald og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfaldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfaldet i nordområda og gi døme på betydninga av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspel i naturen
 • beskrive og visualisere korleis døgn, månefasar og årstider oppstår, og samtale om korleis dette påverkar livet på jorda
 • gjere greie for føresetnadene jorda har for liv, og samanlikne med andre himmellekamar i universet
 • gjere greie for korleis det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap
 • gjere greie for fysiske og psykiske forandringar i puberteten og samtale om korleis dette kan påverke kjensler, handlingar og seksualitet
 • gjere greie for nokre av organsystema i kroppen og beskrive korleis systema verkar saman

Undervegsvurdering