Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere variablar og samle data for å finne svar
 • skilje mellom observasjonar og slutningar, organisere data,
  bruke
  årsak–verknad-argument, trekkje slutningar,
  vurdere
  feilkjelder og
  presentere
  funn
 • bruke
  og
  vurdere
  modellar som representerer fenomen ein ikkje kan observere direkte, og
  gjere greie for
  kvifor det blir brukt modellar i naturfag
 • lese og
  forstå
  faremerking og
  reflektere
  over formålet med desse
 • gi døme på korleis naturvitskapleg kunnskap er utvikla og utviklar seg
 • gi døme på korleis tradisjonell kunnskap har bidrege og bidreg til naturvitskapleg kunnskap
 • utforske
  , lage og programmere teknologiske system som består av delar som verkar saman
 • designe og lage eit produkt basert på brukarbehov
 • reflektere
  over korleis teknologi kan løyse utfordringar, skape moglegheiter og føre til nye dilemma
 • utforske
  faseovergangar og kjemiske reaksjonar og
  beskrive
  kva som kjenneteiknar dei
 • bruke
  partikkelmodellen til å forklare faseovergangar og eigenskapane til faste stoff, væsker og gassar
 • utforske
  elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om korleis vi utnyttar elektrisk energi i dagleglivet
 • gjere greie for
  korleis organismar kan delast inn i hovudgrupper, og gi døme på særtrekka til ulike organismar
 • gjere greie for
  betydninga av biologisk mangfald og
  gjennomføre
  tiltak for å bevare det biologiske mangfaldet i nærmiljøet
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfaldet i nordområda og gi døme på betydninga av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
 • utforske
  og
  beskrive
  ulike næringsnett og
  bruke
  dette til å diskutere samspel i naturen
 • beskrive
  og visualisere korleis døgn, månefasar og årstider oppstår, og samtale om korleis dette påverkar livet på jorda
 • gjere greie for
  føresetnadene jorda har for liv, og
  samanlikne
  med andre himmellekamar i universet
 • gjere greie for
  korleis det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap
 • gjere greie for
  fysiske og psykiske forandringar i puberteten og samtale om korleis dette kan påverke kjensler, handlingar og seksualitet
 • gjere greie for
  nokre av organsystema i kroppen og
  beskrive
  korleis systema verkar saman

Undervegsvurdering