Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knyte dette til eigne eller andre sine erfaringar
  • presentere funna sine og beskrive korleis eleven har kome fram til dei
  • presentere eigne idear til teknologiske oppfinningar
  • utforske og beskrive observerbare eigenskapar til ulike objekt, materiale og stoff og sortere etter eigenskapar
  • samtale om korleis vi kan ta miljømedvitne val og gjennomføre lokale miljøtiltak
  • utforske eit naturområde i nærmiljøet og beskrive korleis nokre organismar er tilpassa området og kvarandre
  • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over korleis naturen er i endring, og kvifor året blir delt inn på ulike måtar i norsk og samisk tradisjon
  • planleggje og gjennomføre undersøkingar av ver og himmelfenomen og samanlikne målingar, observasjonar og verteikn gjennom året
  • utforske sansane gjennom leik ute og inne og samtale om korleis sansane blir brukte til å samle informasjon
  • gi døme på nokre vanlege sjukdommar og samtale om kva ein kan gjere for å verne kroppen mot smittsame sjukdommar

Undervegsvurdering