Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • undre seg,
  utforske
  og lage spørsmål, og knyte dette til eigne eller andre sine erfaringar
 • presentere
  funna sine og
  beskrive
  korleis eleven har kome fram til dei
 • presentere
  eigne idear til teknologiske oppfinningar
 • utforske
  og
  beskrive
  observerbare eigenskapar til ulike objekt, materiale og stoff og sortere etter eigenskapar
 • samtale om korleis vi kan ta miljømedvitne val og
  gjennomføre
  lokale miljøtiltak
 • utforske
  eit naturområde i nærmiljøet og
  beskrive
  korleis nokre organismar er tilpassa området og kvarandre
 • oppleve naturen til ulike årstider,
  reflektere
  over korleis naturen er i endring, og kvifor året blir delt inn på ulike måtar i norsk og samisk tradisjon
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  undersøkingar av ver og himmelfenomen og
  samanlikne
  målingar, observasjonar og verteikn gjennom året
 • utforske
  sansane gjennom leik ute og inne og samtale om korleis sansane blir brukte til å samle informasjon
 • gi døme på nokre vanlege sjukdommar og samtale om kva ein kan gjere for å verne kroppen mot smittsame sjukdommar

Undervegsvurdering