Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege fenomen, identifisere avhengige og uavhengige variablar og samle data for å finne svar
 • analysere
  og bruke
  innsamla data til å lage forklaringar, drøfte
  forklaringane i lys av relevant teori og vurdere
  kvaliteten på eigne og andre sine utforskingar
 • bruke
  og lage modellar for å føreseie eller beskrive
  naturfaglege prosessar og system og gjere greie for
  kva styrkar og avgrensingar modellane har
 • delta i risikovurderingar knytte til forsøk og følgje sikkerheitstiltaka
 • gi døme på dagsaktuell forsking og drøfte
  korleis ny kunnskap blir generert gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande kunnskap
 • utforske
  , forstå
  og lage teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar
 • bruke
  programmering til å utforske
  naturfaglege fenomen
 • utforske
  kjemiske reaksjonar, forklare massebevaring og gjere greie for
  betydningar av nokre forbrenningsreaksjonar
 • bruke
  atommodellar og periodesystemet til å gjere greie for
  eigenskapar til grunnstoff og kjemiske samband
 • beskrive
  drivhuseffekten og gjere greie for
  faktorar som kan vere årsak til globale klimaendringar
 • gjere greie for
  energibevaring og energikvalitet og utforske
  ulike måtar å omdanne, transportere og lagre energi på
 • drøfte
  korleis energiproduksjon og energibruk kan påverke miljøet lokalt og globalt
 • beskrive
  korleis forskarar har kome fram til evolusjonsteorien og bruke
  denne til å forklare utvikling av biologisk mangfald
 • samanlikne
  celler hos ulike organismar og beskrive
  samanhengar mellom oppbygging og funksjon
 • utforske
  samanhengar mellom abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem og diskutere korleis energi og materie blir omdanna i kretsløp
 • gi døme på og drøfte
  aktuelle dilemma knytte til utnytting av naturressursar og tap av biologisk mangfald
 • gi døme på den tradisjonelle kunnskapen samane har om naturen, og diskutere korleis denne kunnskapen kan bidra til berekraftig forvalting av naturen
 • gjere greie for
  korleis fotosyntese og celleanding gir energi til alt levande gjennom karbonkretsløpet
 • bruke
  platetektonikkteorien til å forklare utviklinga til jorda over tid og gi døme på observasjonar som støttar teorien
 • drøfte
  spørsmål knytte til seksuell og reproduktiv helse
 • samanlikne
  nervesystemet og hormonsystemet og beskrive
  korleis rusmiddel, legemiddel, miljøgifter og doping påverkar signalsystema
 • beskrive
  immunforsvaret til kroppen og korleis vaksinar verkar, og gjere greie for
  kva vaksinar betyr for folkehelsa

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering