Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypotesar og utforske desse for å finne svar
 • bruke tabellar og figurar til å organisere data, lage forklaringar baserte på data og presentere funn
 • samanlikne modellar med observasjonar og samtale om kvifor vi bruker modellar i naturfag
 • utforske teknologiske system som er sette saman av ulike delar, og beskrive korleis delane fungerer og verkar saman
 • designe og lage eit produkt basert på ein kravspesifikasjon
 • utforske og beskrive korleis nokre stoff kan endre seg når dei blir blanda med andre stoff
 • utforske storleikar som lar seg observere, som fart og temperatur, og knyte dei til energi
 • samtale om kva energi er, og utforske ulike energikjeder
 • utforske eit naturområde og drøfte berekraftig bruk av området
 • utforske og samanlikne korleis ulike dyre- og planteartar har tilpassa seg miljø og levestader, og drøfte kvifor nokre artar døyr ut
 • delta i hausting og bruk av naturressursar og drøfte korleis naturressursar kan bli brukte på ein berekraftig måte
 • gi døme på god dyrevelferd og reflektere over korleis ein kan vareta behova til dyr
 • utforske og beskrive kretsløpet til vatnet og gjere greie for kvifor vatn er viktig for livet på jorda
 • samtale om kva fysisk og psykisk helse er og drøfte korleis livsstil og trivnad påverkar helse
 • samtale om likskapar og ulikskapar mellom kjønna, om kjønnsidentitet og om korleis mennesket reproduserer seg
 • beskrive korleis musklar og skjelett fungerer, og knyte dette til bevegelse
 • beskrive funksjonar i det ytre forsvaret til kroppen og samtale om korleis dette vernar mot sjukdom

Undervegsvurdering