Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • undre seg, stille spørsmål og lage hypotesar og
  utforske
  desse for å finne svar
 • bruke
  tabellar og figurar til å organisere data, lage forklaringar baserte på data og
  presentere
  funn
 • samanlikne
  modellar med observasjonar og samtale om kvifor vi bruker modellar i naturfag
 • utforske
  teknologiske system som er sette saman av ulike delar, og
  beskrive
  korleis delane fungerer og verkar saman
 • designe og lage eit produkt basert på ein kravspesifikasjon
 • utforske
  og
  beskrive
  korleis nokre stoff kan endre seg når dei blir blanda med andre stoff
 • utforske
  storleikar som lar seg observere, som fart og temperatur, og knyte dei til energi
 • samtale om kva energi er, og
  utforske
  ulike energikjeder
 • utforske
  eit naturområde og
  drøfte
  berekraftig bruk av området
 • utforske
  og
  samanlikne
  korleis ulike dyre- og planteartar har tilpassa seg miljø og levestader, og
  drøfte
  kvifor nokre artar døyr ut
 • delta i hausting og bruk av naturressursar og
  drøfte
  korleis naturressursar kan bli brukte på ein berekraftig måte
 • gi døme på god dyrevelferd og
  reflektere
  over korleis ein kan vareta behova til dyr
 • utforske
  og
  beskrive
  kretsløpet til vatnet og
  gjere greie for
  kvifor vatn er viktig for livet på jorda
 • samtale om kva fysisk og psykisk helse er og
  drøfte
  korleis livsstil og trivnad påverkar helse
 • samtale om likskapar og ulikskapar mellom kjønna, om kjønnsidentitet og om korleis mennesket reproduserer seg
 • beskrive
  korleis musklar og skjelett fungerer, og knyte dette til bevegelse
 • beskrive
  funksjonar i det ytre forsvaret til kroppen og samtale om korleis dette vernar mot sjukdom

Undervegsvurdering