Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 bygg- og anleggsteknikk

 • utforske
  ei sjølvvald problemstilling knytt til eige utdanningsprogram, presentere
  funn og argumentere for val av metodar
 • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
 • utforske
  og presentere
  teknologi knytt til eige utdanningsprogram og vurdere
  han i eit berekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere
  kor påliteleg informasjon frå ulike kjelder er
 • gjere greie for
  funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
 • undersøkje eigenskapane til ulike materiale og overflatebehandlingar og vurdere
  bruk av desse i eit berekraftsperspektiv
 • bruke
  omgrepa energiovergang, energibevaring og verknadsgrad til å vurdere
  energiøkonomisering i bygg

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering