Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 naturbruk

  • utforske ei sjølvvald problemstilling knytt til eige utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for val av metodar
  • risikovurdere eigne forsøk og handtere avfallet frå desse på ein forsvarleg måte
  • utforske og presentere teknologi knytt til eige utdanningsprogram og vurdere han i eit berekraftsperspektiv
  • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere kor påliteleg informasjon frå ulike kjelder er
  • gjere greie for funksjonane til nokre næringsstoff og diskutere kvifor eit variert kosthald er viktig i eit helse- og berekraftsperspektiv
  • undersøkje problemstillingar knytte til arealbruk, gjere greie for korleis endringar kan påverke økosystem, og foreslå berekraftige løysingar
  • gjere greie for kvifor nokre grunnstoff er viktige for liv, og vurdere korleis menneskeleg aktivitet kan påverke kretsløpa til desse stoffa

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering