Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • drøfte
  korleis utvikling av naturvitskaplege hypotesar, modellar og teoriar bidreg til at vi kan forstå
  og forklare verda
 • vurdere
  og lage program som modellerer naturfaglege fenomen
 • beskrive
  big bang-teorien om korleis universet har oppstått og utvikla seg, og gjere greie for
  observasjonar som støttar denne teorien
 • utforske
  og beskrive
  elektromagnetisk og ioniserande stråling, og vurdere
  informasjon om stråling og helseeffektar av ulike strålingstypar
 • utforske
  og beskrive
  nokre sentrale bølgjefenomen
 • forklare hovudprinsippa for trådlaus kommunikasjon og gi døme på kva slik teknologi blir brukt til
 • beskrive
  DNA og korleis eigenskapar blir arva, og gjere greie for
  korleis arv er ein føresetnad for evolusjon
 • gjere greie for
  korleis klimaendringar påverkar evolusjon, utbreiing av artar og biologisk mangfald
 • gi døme på bruk av bioteknologi og drøfte
  etiske spørsmål knytte til bioteknologi
 • gjere greie for
  korleis nokre miljøgifter kan akkumulerast i næringskjeder, og vurdere
  tiltak for å ta vare på helse og miljø

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering