Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 påbygging til generell studiekompetanse

  • drøfte korleis utvikling av naturvitskaplege hypotesar, modellar og teoriar bidreg til at vi kan forstå og forklare verda
  • vurdere og lage program som modellerer naturfaglege fenomen
  • beskrive big bang-teorien om korleis universet har oppstått og utvikla seg, og gjere greie for observasjonar som støttar denne teorien
  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserande stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffektar av ulike strålingstypar
  • utforske og beskrive nokre sentrale bølgjefenomen
  • forklare hovudprinsippa for trådlaus kommunikasjon og gi døme på kva slik teknologi blir brukt til
  • beskrive DNA og korleis eigenskapar blir arva, og gjere greie for korleis arv er ein føresetnad for evolusjon
  • gjere greie for korleis klimaendringar påverkar evolusjon, utbreiing av artar og biologisk mangfald
  • gi døme på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knytte til bioteknologi
  • gjere greie for korleis nokre miljøgifter kan akkumulerast i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering