Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • utforske og generalisere multiplikasjon av polynomer algebraisk og geometrisk
  • utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy
  • lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner
  • regne ut stigningstallet til en lineær funksjon og bruke det til å forklare begrepene endring per enhet og gjennomsnittsfart
  • utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
  • hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer
  • planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi
  • bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater
  • modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige
  • utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering